Sam­ar­be­ta hell­re mi­li­tärt in­om EU

Hallandsposten - - Ekonomi -

Jör­gen An­ders­son (S), ti­di­ga­re mi­nis­ter och kom­mun­po­li­ti­ker dis­ku­te­rar för­svars­po­li­ti­ken och fö­re­drar ett mi­li­tärt sam­ar­be­te med EU.

DEBATT HP 15/11. I sam­band med upp­hand­ling­en av det nya ro­bot­sy­ste­met kom­mer hyck­le­ri­et upp på nya höj­der. En­ligt mi­li­tä­ra experter som ut­ta­lar sig i HP är bäg­ge sy­ste­men lik­vär­di­ga. Det finns för- och nack­de­lar med bäg­ge sy­ste­men en­ligt experter.

Med en viss för­del för det fransk-ita­li­ens­ka al­ter­na­ti­vet en­ligt min tolk­ning.

DÅ ÄR DET po­li­tis­ka or­sa­ker som väg­lett re­ge­ring­en pre­cis som HP:S jour­na­list på ett väl­gö­ran­de sätt skri­ver, trots att re­ge­ring­en lu­tar sig mot för­svars­mak­ten. Man pre­mi­e­rar ett land vars pre­si­dent läm­nar kli­matav­ta­let och in­te tyc­ker att ett han­dels­av­tal med Eu­ro­pa är vik­tigt. Den per­son som man i öv­rigt kri­ti­se­rar väl­jer man att kö­pa ro­bo­tar ifrån. Be­slu­tet tas i sam­band med ett mö­te med USA:S för­svars­mi­nis­ter i Helsing­fors.

Ef­tersom po­li­tis­ka vär­de­ring­ar le­gat i bot­ten an­ser jag att vi i stäl­let bor­de ha pri­o­ri­te­rat det eu­ro­pe­is­ka sam­ar­be­tet.

Jag är ing­en vän av Na­to. Jag tyc­ker i stäl­let att EU ska byg­ga upp ett ge­men­samt för­svar.

Jag är ing­en vän av Na­to. Jag tyc­ker i stäl­let att EU ska byg­ga upp ett ge­men­samt för­svar.

Men jag re­spek­te­rar al­li­an­sen som är är­lig och vill bli med­lem­mar, till skill­nad från re­ge­ring­en som in­te vill det men än­då de facto är med, men i re­to­ri­ken sä­ger nej. Vi står en­dast ut­an­för Na­to:s §5, i öv­rigt är vi med. Den­na pa­ra­graf in­ne­bär att med­lem­mar so­li­da­riskt hjäl­per varand­ra vid kon­flikt. Det har vi för öv­rigt för­bun­dit oss i EU.

Ut­ö­ver det skäl som HP (9/11) anger är det ock­så drag­kam­pen mel­lan UD och för­svars­de­par­te­men­tet om att un­der­teck­na FN:S be­slut om att för­bju­da kärn­va­pen som spe­lar in i fjäs­ket för USA.

Sam­ma hyck­le­ri går igen i and­ra sam­man­hang. Re­ge­ring­en sä­ger med rygg­märgs­re­ak­tion att skat­ter ska vi be­slu­ta na­tio­nellt men då ska and­ra län­der ha sam­ma skat­te­sy­stem som Sverige. Om vi nu ska be­slu­ta om skat­ter na­tio­nellt så har väl bå­de Ir­land och Mal­ta rätt att gö­ra det. Man sä­ger ock­så att EU ska va­ra ett mel­lan­stat­ligt sam­ar­be­te. Jag an­ser att det finns frå­gor som mås­te flyt­tas till överstat­lig­het. Men om man nu har upp­fatt­ning som re­ge­ring har så får man väl ac­cep­te­ra att Ung­ern och Po­len be­slu­tar själ­va hur man vill ha flyk­ting­po­li­ti­ken. Hyck­le­ri­et var ock­så fram­trä­dan­de när han­te­ring­en av gas­led­ning­en i Ös­ter­sjön skul­le av­gö­ras, där lag­ring­en av rör av­gjor­de en vik­tig in­ter­na­tio­nell frå­ga. Jag tyc­ker att re­ge­ring­en be­dri­ver en bra politik in­ri­kes­po­li­tiskt, men kon­se­kvent ut­ri­kes­po­li­tik är in­te dess bäs­ta gren, för att ut­tryc­ka sig milt.

I Jo­los ut­märk­ta tv-se­rie Nå­gon­stans i Sverige finns två sce­ner som gav ett be­stå­en­de in­tryck.

I en lä­gen­het på Ös­ter­malm fanns i bör­jan av kri­get en bild på Adolf Hit­ler. I sam­band med in­va­sio­nen av Nor­man­die ha­de bil­den bytts ut till Winston Chur­chill. Sverige skul­le va­ra ne­utralt men släpp­te en hel tysk di­vi­sion ge­nom Norr­land för att kri­ga mot Sov­jet.

TY­VÄRR ÄR DET­TA en hi­sto­risk fläck som in­te går att tvät­ta bort. Men nu­et styr vi, så låt oss kal­la en spa­de för en spa­de.

Jör­gen An­ders­son, Vils­hä­rad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.