Po­li­ti­ker, sätt ned fo­ten – stop­pa ut­vis­ning­ar­na

Hallandsposten - - Ekonomi -

FLYKTINGPOLITIK. Ef­ter två år som god man, har jag fått in­syn i nå­got jag gång på gång för­sö­ker in­ta­la mig själv: Det­ta hän­der in­te? In­te i Sverige? Först fick dom se sy­ri­er­na få PUT på lö­pan­de band, men själ­va fick dom vän­ta. Nu har dom vän­tat över två år. Nya reg­ler kom, svå­ra­re att få stan­na. Men dom skul­le in­te om­fat­tas av des­sa. För det gäll­de in­te barn. Och det hand­lar om barn, jag har sett dem växa, skor och klä­der som blev för små, pre­cis som mi­na eg­na barn vux­it ur si­na i ton­å­ren.

NÄR DOM NÄRMADE sej 18 år (16 blir som be­kant 18 ef­ter två år) kom de ob­li­ga­to­ris­ka kra­ven på ål­ders­be­döm­ning. Jag sä­ger krav, för det fri­vil­li­ga be­stod i att en väg­ran att gö­ra rönt­gen ba­ra skul­le be­trak­tas som ”Ic­ke sam­ar­bets­vil­lig med ål­dersupp­skriv­ning som följd”. Men de nya me­to­der­na skul­le va­ra säk­ra­re, och de skul­le hell­re fria än fäl­la i osäk­ra fall. Och jag var helt sä­ker på att mi­na kil­lar som al­la var un­der 18 år skul­le få in­ty­gat att så var fal­let. Jag ha­de fel. Den förs­ta som fick svar skrevs upp från 16 till vux­en.

NU SER JAG att per­so­na­len på RMV i Uppsa­la sä­ger upp sig i pro­test mot rättso­sä­ker­he­ten i ål­ders­be­döm­ning­ar­na. ”Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket är en ex­pert­myn­dig­het in­om rätts­vä­sen­det. Ge­nom opar­tis­ka ana­ly­ser och be­döm­ning­ar ger vi till­för­lit­li­ga svar som hjäl­per po­lis, åkla­ga­re och dom­sto­lar i oli­ka brotts­ut­red­ning­ar. Vi är en länk i rättsked­jan och bi­drar till ett rätts­sä­kert samhälle.” Jag upp­re­par gär­na; Lä­kar­na på RMV hotar sä­ga upp sig i pro­test mot dom me­di­cins­ka ål­ders­be­döm­ning­ar­na. För att re­sul­ta­ten är så osäk­ra att lä­kar­nas yr­kes­he­der står på spel.

OCH JAG VILL tilläg­ga. Av den som skrivs upp i ål­der får 1 pro­cent stan­na. Det be­ty­der att det är helt av­gö­ran­de att re­sul­ta­ten på ål­ders­be­döm­ning­ar­na ska var på­lit­li­ga. Och me­dan det­ta rätts­ha­ve­ri på­går upp­re­par po­li­ti­ker­na en san­ning som mer och mer lik­nar en lögn. ”Sverige har ett rätts­sä­kert sy­stem för att be­dö­ma rät­ten till asyl.”

Jag upp­ma­nar vå­ra po­li­ti­ker att sät­ta ner fo­ten. Stop­pa ut­vis­ning­ar­na av de en­sam­kom­man­de som vän­tat mer än ett år på be­slut. Snart är det för sent.

Pal­le Ni­el­sen

Bild: JES­SI­CA GOW/TT/ARKIV

BE­SLUT. "Stop­pa ut­vis­ning­ar­na av de en­sam­kom­man­de som vän­tat mer än ett år på be­slut", är skri­ben­tens upp­ma­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.