Åsik­ter.

Hallandsposten - - Sidan 1 -

Om Lovisa Ald­rin (L) vill fort­sät­ta att va­ra en ”kul­tur­tant” är för­vänt­ning­ar­na sky­höga.

Från års­skif­tet he­ter Li­be­ra­ler­nas nya kom­mun­råd i Halm­stad Lovisa Ald­rin. Hon ef­ter­trä­der Su­zan­ne Åkerlund som väl­jer att läm­na mitt i man­dat­pe­ri­o­den. Lovisa Ald­rin är ord­fö­ran­de i re­gi­o­nens drift­nämnd för kul­tur och sko­la. Det är en li­ten men vik­tig nämnd i re­gi­on­po­li­ti­ken som van­ligt­vis do­mi­ne­ras av häl­so- och sjuk­vårds­frå­gor­na. Och in­te minst de enor­ma pro­ble­men med per­so­nal­re­kry­te­ring, sjuk­skriv­ning­ar och stän­digt ökan­de kost­na­der. Att bå­de god kul­tur och bra ut­bild­ning är grun­den för ett bra liv är det nog ing­en som sä­ger emot. Än­då är det näs­tan all­tid kul­tur­bud­ge­ten som tar mest stryk när det ska spa­ras peng­ar, just där­för att den är så li­ten.

Där­för tar jag till­fäl­let i akt att på­pe­ka för Li­be­ra­ler­nas nya kom­mun­råd att kul­tu­ren mås­te få än­nu me­ra plats i Halm­stads kom­mun och den mås­te få lov att kos­ta peng­ar.

Jag tän­ker fram­för allt på att bib­li­o­teks­fi­li­a­ler­na är stäng­da en dag i vec­kan.

SOM DET SER ut i dag i Halm­stad – hemsta­den, kun­skaps­sta­den, upp­le­vel­sesta­den – finns det en hel del att hug­ga tag i di­rekt. Jag tän­ker fram­för allt på det sorg­li­ga faktum att bib­li­o­teks­fi­li­a­ler­na är stäng­da sam­man­lagt en dag i vec­kan. Någ­ra av de rik­tigt små bib­li­o­te­ken har re­du­ce­ra­de öp­pet­ti­der se­dan länge. Men be­spa­rings­be­slu­tet att bom­ma igen är så kontra­pro­duk­tivt i en tid när de kom­mer­si­el­la kraf­ter­na ryc­ker och drar i pre­cis varen­da med­bor­ga­re, sär­skilt de all­ra yngs­ta. Halm­stads kom­mun har råd att ut­gö­ra al­ter­na­ti­vet. Bib­li­o­te­ket är in­te en­bart en sam­ling böc­ker och tid­skrif­ter ut­an ock­så en mö­tes­plats och en scen för be­sö­ka­re och ut­ö­va­re.

Fut­ti­ga 1,5 mil­jo­ner kro­nor ”spa­ras” ge­nom be­slu­tet att lå­ta bib­li­o­te­ken på An­ders­berg, Fyl­linge och Val­lås va­ra stäng­da en dag i vec­kan till­sam­mans med fi­li­a­ler­na i Ge­tinge, Har­plinge, Os­kar­ström och Sönd­rum.

SÅ OM LOVISA Ald­rin me­nar all­var med att va­ra en ”kul­tur­tant” som kom­mun­råd är mi­na för­vänt­ning­ar sky­höga på att Halm­stad blir bätt­re på kul­tur­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.