Fak­ta: Di­a­be­tes typ 1

Hallandsposten - - Halmstad -

* Vid typ 1-di­a­be­tes har krop­pens egen in­su­lin­pro­duk­tion helt upp­hört. Al­la per­so­ner med typ 1-di­a­be­tes be­hand­las med in­su­lin.

* Man kan till­fö­ra in­su­lin dyg­net runt med hjälp av en bat­te­ri­dri­ven in­su­lin­pump. Det görs ge­nom en tunn plast­slang till en nål i un­der­huds­fet­tet. Man pro­gram­me­rar in­su­lin­pum­pen så att den ger di­rekt­ver­kan­de in­su­lin ef­ter be­hov, tim­me för tim­me. Med pum­pen ger man ock­så mål­tids­do­ser med in­su­lin. In­su­lin­pum­pen är kopp­lad med en tunn plast­slang, en så kal­lad ka­te­ter, till in­far­ten som är fasttej­pad på bar­nets mage. In­far­ten lik­nar en nål och sätts fast i un­der­huds­fet­tet. Den kan va­ra i me­tall el­ler i plast. Det finns ock­så in­su­lin­pum­par ut­an ka­tet­rar som styrs tråd­löst från en an­nan li­ten do­sa som bar­net bär med sig.

* Man kan ha en in­su­lin­pump i fic­kan. Det finns ock­så oli­ka väs­kor, klä­der och fäs­ten för in­su­lin­pum­par.

* Med en in­su­lin­pump be­hö­ver bar­net ba­ra stic­ka sig un­ge­fär varan­nan el­ler var tred­je dag, när den så kal­la­de in­far­ten ska by­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.