Bud­ge­ten: Siffror

Hallandsposten - - Laholm -

* Fem­klö­verns bud­get­för­slag för 2018 om­spän­ner 1,34 mil­jar­der kro­nor. Det är 100 mil­jo­ner mer än i det för­slag för 2017 som la­des för ex­akt ett år se­dan.

* De två eko­no­mis­ka jät­tar­na bland nämn­der­na är barn- och ung­doms­nämn­den och so­ci­al­nämn­den. De har drifts­bud­ge­tar på 468 re­spek­ti­ve 483 mil­jo­ner kro­nor.

* Ut­ö­ver för­del­ning­en av peng­ar till drif­ten av den kom­mu­na­la verk­sam­he­ten finns i bud­get­för­sla­get en in­ve­ste­rings­bud­get som kom­mer att bli re­kord­stor 2018.

* In­ve­ste­ring­ar­na över­sti­ger 200 mil­jo­ner kro­nor. Främs­ta an­led­ning­en är att ut­bygg­na­den av Ängstorps re­nings­verk och om­lägg­ning­en av av­fall­sy­ste­met bå­da ska ge­nom­fö­ras un­der 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.