Kom­mu­nen släp­per in­te ut ”bi­bel”

Hallandsposten - - Sidan 1 - JONATAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

I som­ras fick La­holms kommun den hem­li­ga så kal­la­de sci­en­to­lo­gi­bi­beln skic­kad till sig på mejl. Nu har kam­mar­rät­ten av­gjort att kom­mu­nen gjor­de rätt som in­te spred ma­te­ri­a­let vi­da­re.

I ett mejl kom­mu­nen fick 8 ju­li fanns en bi­la­ga som upp­gavs va­ra Sci­en­to­lo­gi­kyr­kans hem­li­ga bi­bel.

In­om få mi­nu­ter kom ett nytt mejl från en an­nan adress, där en man be­gär­de att få ta del av hand­ling­en. När han fick av­slag tac­ka­de han för sva­ret – och skic­ka­de mer sci­en­to­log­ma­te­ri­al.

SE­DAN DRÖJDE DET in­te mer än ett par mi­nu­ter för­rän en tred­je adres­sat be­gär­de ut även det­ta.

Kom­mu­nen sa­de nej igen. Det be­slu­tet över­kla­ga­des – av en fjär­de per­son, som upp­gav att han ti­di­ga­re an­vänt pseu­do­nym.

Nu har Kam­mar­rät­ten i Gö­te­borg av­gjort frå­gan om rät­ten att ta del av all­män hand­ling. Do­men hål­ler med kom­mu­nen om att hand­ling­en om­fat­tas av sek­re­tess. Över­kla­gan­det av­slås.

– Det här var ”en ro­lig sak” i som­ras som in­te var spe­ci­ellt ro­lig när man var mitt i den, sä­ger Ka­ta­ri­na Pauls­son, kom­munju­rist i La­holm.

HON UPPFATTAR till­ta­get som ett för­sök att tes­ta hur kom­mu­nen han­te­rar den hem­li­ga bi­beln och of­fent­lig­hets­prin­ci­pen. La­holm var in­te den en­da mot­ta­ga­ren i som­ras och ut­skick har gjorts fle­ra gång­er för­ut till svens­ka myn­dig­he­ter.

– I slu­tet på 1990-ta­let läm­na­des sci­en­to­lo­gi­bi­beln in till riks­da­gen för att den skul­le bli en all­män of­fent­lig hand­ling. Det blev näs­tan en kris mel­lan USA och Sve­ri­ge. Man gjor­de till slut en re­gle­ring i då­va­ran­de sek­re­tess­la­gen och det är den jag har hän­vi­sat till, sä­ger Ka­ta­ri­na Pauls­son.

KOM­MU­NEN BEDÖMDE att do­ku­men­tet om­fat­tas av upp­hovs­rätt och in­te ska läm­nas ut. Do­ku­men­tet var märkt med Sci­en­to­lo­gi­kyr­kans grun­da­re L. Ron Hub­bard som för­fat­ta­re, men om det var den äk­ta va­ran är oklart.

– Är­ligt ta­lat har jag li­te svårt att av­gö­ra vad som är sci­en­to­lo­gi­bi­beln. Därav vill man in­te hel­ler läm­na ut nå­got som kan om­fat­tas av sek­re­tess, sä­ger Ka­ta­ri­na Pauls­son.

Sci­en­to­lo­gin är om­de­bat­te­rad för si­na höga kost­na­der och för att det mer avan­ce­ra­de re­li­giö­sa ma­te­ri­a­let är hem­ligt för ut­om­stå­en­de.

”Är­ligt ta­lat har jag li­te svårt att av­gö­ra vad som är sci­en­to­lo­gi­bi­beln.”

Bild: RICHARD VOGEL/AP

OMDISKUTERAD RELIGION. Do­ku­ment som påstods va­ra Sci­en­to­lo­gi­kyr­kans hem­li­ga bi­bel läm­na­des in till La­holms kommun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.