Beske­det om för­sko­le­plats ute­blir

HALM­STAD: Elin Andrén och hen­nes fa­milj ris­ke­rar att stå ut­an för­sko­le­plats till vå­ren. ”Vems an­svar är det att lö­sa det här”, und­rar Elin Andrén.

Hallandsposten - - Sidan 1 - HANNA SJÖBERG 010-471 51 19 hs@hal­lands­pos­ten.se

Un­der­känt. Det är Elin Andréns be­tyg på kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tion i för­sko­le­frå­gan. Hon är en av al­la de för­äld­rar som in­te vet när el­ler ens om hen­nes son får en plats i för­sko­lan.

– Jag tyc­ker att kom­mu­nen ska få stå till svars för det här, jag tyc­ker att det här un­der all kri­tik att man in­te kan få ett svar, sä­ger Elin Andrén.

Det var i tors­dags som HP be­rät­ta­de att kom­mu­nen åter­i­gen flag­gar för att de in­te kom­mer att kun­na upp­fyl­la för­sko­lans plats­ga­ran­ti till vå­ren. Uppe­mot 100 barn står just nu ut­an plats. Pro­ble­men be­ror en­ligt kom­mu­nen dels på att pla­ne­ra­de för­sko­le­byg­gen för­se­nats dels på att fler barn vill bör­ja ti­di­ga­re än be­räk­nat sam­ti­digt som det fötts fler barn än be­räk­nat.

Ett av de bar­nen är Elin Andréns John. Han är li­te drygt 10 må­na­der och pla­nen var att han skul­le sko­las in ef­ter jul­hel­ger­na. Men just nu vet ing­en hur det blir med det.

– Ef­tersom jag har kom­pi­sar som re­dan fått plats bör­ja­de jag kän­na viss oro och där­för hör­de jag av mig till kom­mu­nen för att kol­la lä­get.

Först för nå­gon vec­ka se­dan och där­ef­ter igår för­mid­dag.

LI­TE SENARE UN­DER da­gen pling­a­de det till i te­le­fo­nen. Det var mej­let från kom­mu­nen där de be­skrev si­tu­a­tio­nen. Men i mej­let står ingen­ting om vil­ka som får plats och in­te, där står ingen­ting om vil­ka lös­ning­ar som pla­ne­ras och där står ingen­ting om när man för­vän­tas kun­na ge be­sked. ELIN ANDRÉN

– Det här mej­let ger ju inga svar. Jag vet ju in­te ett dugg mer ef­ter att ha läst det här än in­nan. Jag blir ba­ra mer oro­lig, sä­ger Elin Aldrén.

– Dess­utom el­dar jag upp mig väl­digt när de skri­ver att vi har möj­lig­het att flyt­ta fram vårt da­tum för in­skol­ning. Som om det här var ett er­bju­dan­de. Det är ing­et er­bju­dan­de, det är kom­mu­nen som in­te skött si­na åta­gan­den. Och så ber de oss att lö­sa de­ras pro­blem. Det är fak­tiskt in­te ok.

– De sä­ger att man får för­sö­ka lö­sa si­tu­a­tio­nen ge­nom att be si­na far- och mor­för­äld­rar att pas­sa bar­nen el­ler ge­nom att ta ut mer för­äld­ra­le­dig­het. Men det är in­te al­la som har den möj­lig­he­ten, vad ska de gö­ra? Vems är an­sva­ret för att lö­sa det här?

”De som blir de sto­ra för­lo­rar­na på det här, det är bar­nen.”

FÖR ATT LÖ­SA det aku­ta pro­ble­met sä­ger kom­mu­nen nu att för­äld­rar kan er­bju­das plats i and­ra stads­de­lar än de där man bor el­ler har valt att an­sö­ka om plats. In­te hel­ler det är nå­got sär­skilt bra al­ter­na­tiv om man frå­gar Elin Andrén.

– Att skjut­sa barn över he­la stan känns ju in­te håll­bart. Dess­utom blir det väl­digt långa da­gar för bar­nen. Och dess­utom tyc­ker in­te jag att små barn ska be­hö­va by­ta för­sko­la och kny­ta an till nya per­so­ner igen. De som blir de sto­ra för­lo­rar­na på det här, det är bar­nen.

Bild: ROGER LARS­SON

HEMMA. Än­nu är det ing­en som vet hur länge Elin Andrén mås­te vän­ta på för­sko­le­plats till sin John.

Bild: ROGER LARS­SON

OVISST. Just nu är till­va­ron för Elin Andrén och hen­nes barn Li­sen och John väl­digt oviss. De har än­nu in­te fått nå­gon för­sko­le­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.