Halm­stad.

HALM­STAD: AN­TA­LET LÅN­TA­GA­RE HAR PASSERAT 1 000 Ett år har gått se­dan Fri­tids­ban­ken slog upp dör­rar­na. An­ta­let lån­ta­ga­re har passerat tu­sen och pry­lar­na ström­mar in. – Det har bli­vit suc­cé. Ked­jan fun­kar. Folk skän­ker, folk lå­nar och folk läm­nar till­ba­ka,

Hallandsposten - - Sidan 1 - CECILIA WELIN 010-471 51 66 cw@hal­lands­pos­ten.se

Un­der ett helt år har Fri­tids­ban­ken gra­tis lå­nat ut fri­tids­pry­lar till, med ti­den, över 1 000 gla­da lån­ta­ga­re.

Den 14 ok­to­ber 2017 såg Hal­lands förs­ta fri­tids­bank da­gens ljus och det var i Halm­stad som just den lil­la bi­ten histo­ria skrevs.

Om nå­gon har mis­sat det går kon­cep­tet ut på att lå­na id­rotts- och fri­tids­pry­lar gra­tis – pre­cis som när du lå­nar en bok på bibb­lan. Ett syf­te är att al­la, oav­sett eko­no­mi, ska kun­na tes­ta på oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Ett an­nat är att spa­ra på mil­jön ge­nom att sa­ker­na åter­an­vänds och de­las mel­lan många män­ni­skor.

I dag är lo­ka­ler­na på Ös­ters­kans så ful­la av skänk­ta pry­lar att hyl­lor­na och kro­kar­na får kläs ef­ter sä­song. Just nu har ski­dor, skrid­skor, pul­kor och an­nat som hör vin­tern till fått en fram­trä­dan­de roll. Men här finns ock­så rad­vis med fot­bolls­skor, in­ne­ban­dy­klub­bor, rac­ke­tar, flyt­väs­tar, kick­bi­kes och säll­skaps­spel som är pry­lar som går bra att an­vän­da året om.

När Svan­te Karlsson, Tho­mas Jo­hans­son och Li­sa Petre­li­us, tri­on som ser till att få verk­sam­he­ten att rul­la, sum­me­rar det förs­ta året är det idel lovord.

– Det har bli­vit en suc­cé, sä­ger Tho­mas Jo­hans­son.

– Över al­la för­vänt­ning­ar, som än­då var rätt höga. Och det är ro­ligt att det verk­li­gen är al­la ty­per av män­ni­skor som kom­mer in, till­läg­ger Svan­te Karlsson.

– Vi får myc­ket be­röm av folk som tyc­ker att verk­sam­he­ten fun­ge­rar väl­digt bra. Många sä­ger att vi har ord­ning och re­da, att vi har många oli­ka sa­ker och att det vi lå­nar ut är fint och i bra skick, sä­ger Li­sa Petre­li­us.

Ked­jan som he­la verk­sam­he­ten byg­ger på – att folk skän­ker, lå­nar och läm­nar till­ba­ka när lå­ne­ti­den på två vec­kor gått ut – fun­ge­rar väl­digt bra, tyc­ker de.

– Vi har haft otro­ligt li­te svinn, sä­ger Li­sa Petre­li­us.

Kund­kret­sen har ökat enormt. Ef­ter drygt två må­na­der ha­de Fri­tids­ban­ken om­kring 70 kun­der och an­ta­let ut­lån låg på strax över 300.

I dag har pryl­ban­ken en bit över 1 000 kun­der och siff­ran ökar sta­digt. An­ta­let ut­lån har passerat 5 400.

– I snitt har vi 150 be­sök i vec­kan och vi får drygt 20 nya kun­der per vec­ka, sä­ger Svan­te Karlsson.

EF­TER DRYGT TVÅ må­na­der ha­de Fri­tids­ban­ken 2 000 pry­lar. I dag är an­ta­let up­pe i över 3 600 (golf- och ten­nisbol­lar ej in­räk­na­de). Men trots att det bör­jar bli tajt om plats vill tri­on fort­fa­ran­de ha in mer.

– Fri­lufts­sa­ker ef­ter­frå­gas myc­ket, så vi be­hö­ver fler tält, ligg­un­der­lag och sov­säc­kar. Barn­ski­dor, bå­de sla­lom och längd, hop­pas vi ock­så få in mer av, lik­som rull­ski­dor, sä­ger Li­sa Petre­li­us.

– Inom­hus­skor i stor­lek 40 plus be­hövs ef­tersom vi har fått en stor kund­grupp med ny­an­län­da kil­lar och det är ock­så många stu­den­ter från Hög­sko­lan som har hit­tat hit, tilläg­ger Tho­mas Jo­hans­son

Två av stam­kun­der­na är just stu­den­ter från Hög­sko­lan. Erik Marklund, 20 år, och Pon­tus Ris­berg, 23, från To­restorp re­spek­ti­ve Borås, plug­gar till ut­veck­lingsin­gen­jö­rer och be­sö­ker of­ta Fri­tids­ban­ken.

– Vi har lå­nat en hel del här. Vi är många i klas­sen som gil­lar att spe­la hoc­key och in­ne­ban­dy till­sam­mans, och det blir of­ta att man be­stäm­mer det spon­tant, sä­ger Pon­tus.

– Som stu­dent har du in­te all­tid råd att kö­pa mas­sa gre­jer, och of­ta har man in­te hel­ler plats i lä­gen­he­ten sä­ger Erik.

Ett par and­ra trog­na kun­der är Erik Haa­ke, åt­ta år, och hans pap­pa Pe­ter.

– Jag har lå­nat kick­bi­ke fler gång­er, och Bmx-hjälm och ska­te­board, be­rät­tar Erik.

– Vi läs­te om Fri­tids­ban­ken när den skul­le öpp­na och har va­rit här fle­ra gång­er. Det är ett jät­te­bra kon­cept för den som vill tes­ta på en sport och även för dem som in­te har råd att kö­pa eget, sä­ger Pe­ter.

NÄS­TA STEG FÖR verk­sam­he­ten är att ut­ö­ka sor­ti­men­tet. För­hopp­ning­en är att få po­si­tivt be­sked på en an­sö­kan om bi­drag för att kun­na kö­pa in han­di­kapp­ut­rust­ning.

– Den här ty­pen av ut­rust­ning är väl­digt dyr och skänks där­för in­te, men vi vill ju va­ra till för al­la så vi hop­pas myc­ket på att kun­na er­bju­da det­ta, sä­ger Li­sa Petre­li­us.

Trots att ettårs­da­gen nu är här får fö­del­se­dags­bar­net vän­ta ett par vec­kor med att skä­ra upp tår­tan. Å and­ra si­dan görs det då i ce­le­bert säll­skap.

– Den 27:e ok­to­ber fi­rar vi med Öp­pet hus, tår­ta och Hbk-spe­la­re på plats. Har man in­te be­sökt oss ti­di­ga­re blir det­ta ett ut­märkt tillfälle, tyc­ker Li­sa Petre­li­us.

FAVORITEN. Kick­bi­kes hör till fa­vo­rit­sa­ken att lå­na på Fri­tids­ban­ken, tyc­ker Erik Haa­ke som har med pap­pa Pe­ter.

STAMMISAR. När man har ont om plats i lä­gen­he­ten och näs­tan li­ka ont om stå­lar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.