Ung man fri­as från brott mot flick­vän

Hallandsposten - - Halmstad - MIKAEL GAMM mg@hal­lands­pos­ten.se

En man i 25-års­ål­dern åta­la­des i sep­tem­ber ef­ter att ha an­kla­gats för att bland an­nat ha kränkt, ho­tat och fy­siskt ska­dat sin flick­vän. Nu fri­as han av tings­rät­ten i brist på be­vis.

De bå­da unga Halm­stad­bor­na har ett mång­å­rigt för­hål­lan­de, som styc­kats upp av många upp­brott, bakom sig.

När man­nen åta­la­des för bland an­nat grov kvin­no­fridskränk­ning, grov miss­han­del och grovt ola­ga hot, var det en rad på­ståd­da hän­del­ser som låg till grund.

VID ETT TILLFÄLLE skul­le man­nen ha sla­git kvin­nan i an­sik­tet med knu­ten nä­ve, för att se­dan hål­la fast hen­nes ar­mar och bi­ta hen­ne i nä­san. Där­ef­ter skul­le han ha klämt hen­nes hand med en tång.

Vid ett an­nat tillfälle skul­le han, ef­ter att kvin­nan ham­nat på gol­vet, hål­lit fast och dra­git hen­ne i föt­ter­na över gol­vet och ut på ute­plat­sen.

”När det gäl­ler i stort sett al­la de på­ståd­da gär­ning­ar­na, så sak­nas det vitt­nen.”

Väl där skul­le han se­dan ha ho­tat hen­ne med ett till­hyg­ge och sagt att han vil­le slå hen­ne.

Han an­kla­ga­des ock­så för att, vid ett an­nat tillfälle, ha spar­kat på hen­ne när hon låg i säng­en, och se­dan hug­git el­ler stuc­kit hen­ne i lå­ret med en kniv.

När det gäl­ler i stort sett al­la de på­ståd­da gär­ning­ar­na, så sak­nas det vitt­nen.

Tings­rät­ten be­to­nar dock att en tro­vär­dig be­rät­tel­se från kvin­nan, med hän­syn ta­gen även till bland an­nat hur hon age­rat ef­ter hän­del­ser­na, kan va­ra till­räck­ligt för en fäl­lan­de dom.

KVIN­NAN LYC­KAS DOCK in­te upp­fyl­la nå­got av de krav som tings­rät­ten stäl­ler för en fäl­lan­de dom.

Hon har läm­nat brist­fäl­li­ga upp­gif­ter om hän­del­ser­na och väg­rat att sva­ra på frå­gor. Och för­hand­ling­ar­na i tings­rät­ten har hon helt ute­bli­vit från.

Sen så har hon age­rat un­der­ligt, och har bland an­nat strun­tat i att ringa po­li­sen ef­ter att man­nen skul­le ha kas­tat in en sten ge­nom en av hen­nes föns­terru­tor.

Nå­got an­nat som en­ligt tings­rät­ten ta­lar emot tro­vär­dig­he­ten i kvin­nans be­rät­tel­se, är det fak­tum att hon miss­bru­kar nar­ko­ti­ka och li­der av psy­kisk sjuk­dom.

Man­nen fri­as från de på­ståd­da brot­ten gente­mot flick­vän­nen. Han döms dock till skydds­till­syn för en rad and­ra brott som stöld, nar­ko­ti­kabrott och ratt­fyl­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.