Bostads­rätts­för­e­ning sat­sar på mil­jön

Hallandsposten - - Halmstad - MIKAEL GAMM mg@hal­lands­pos­ten.se

Nedspo­lat mat­fett klum­par ihop sig och täp­per till av­lop­pen. För att kom­ma till rät­ta med pro­ble­met ska bo­stads­rätts­för­e­ning­en Tre Björ­nar i Halm­stad de­la ut så kal­la­de mil­jötrat­tar till si­na med­lem­mar.

Ol­jor och an­nat mat­fett som är fly­tan­de vid rumstem­pe­ra­tur, och som spo­las ner i vas­ken ef­ter mat­lag­ning stel­nar, klum­par i hop sig och or­sa­kar till slut stopp i av­lopps­sy­ste­met. I Lon­don gick det så långt att ren­håll­nings­ar­be­ta­re 2013 hit­ta­de en fett­klump i sta­dens klo­a­ker som väg­de 130 ton och var 240 me­ter lång.

En lös­ning på pro­ble­met sta­vas mil­jötrat­ten. An­ord­ning­en skru­vas fast vid öpp­ning­en på Pet-flas­kor, och gör det en­kelt att häl­la över mat­fett för för­va­ring. Flas­kor­na kan se­dan sam­las in och mat­fet­tet åter­vin­nas.

Mil­jötrat­ten an­vänds se­dan ti­di­ga­re på fle­ra håll runt om i lan­det, och nu har det bli­vit Halm­stads tur.

Med start den 24 ok­to­ber bör­jar bo­stads­rätts­för­e­ning­en Tre Björ­nar att de­la ut plast­kon­struk­tio­nen till si­na med­lem­mar. Am­bi­tio­nen är att samt­li­ga av för­e­ning­ens 115 lä­gen­he­ter ska va­ra för­sed­da med en tratt in­nan ok­to­ber må­nad är till än­da.

– Det här är ett sätt att bli av med de onö­di­ga kost­na­der som upp­står när det bil­das fett­klum­par i av­lopps­nä­tet, sä­ger Curt Wir­ström, kas­sör i för­e­ning­en, in­nan han lyf­ter fram fler an­led­ning­ar till ini­ti­a­ti­vet:

– Vi gör det ock­så av mil­jöskäl och för att mat­fet­tet kan an­vän­das till an­nat.

”An­nat” syf­tar här bland an­nat på till­verk­ning av tvål och smink.

Curt Wir­ström hop­pas att ini­ti­a­ti­vet ska ge ring­ar på vatt­net.

– För­hopp­nings­vis kom­mer det här sät­ta press på and­ra i Halm­stad att de­la ut mil­jötrat­tar de ock­så, sä­ger han.

Bild: KUNGSBACKA KOMMUN

UPPLYSNING. Först när mat­fet­tet sval­nat är det dags att häl­la över det i mil­jötrat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.