Söt­ak­tig lukt kvar­står på för­sko­la

Hallandsposten - - Halmstad - CECILIA WELIN 010-471 51 66 cw@hal­lands­pos­ten.se

Trots om­fat­tan­de åt­gär­der har kom­mu­nen in­te lyc­kats få bukt med en av­vi­kan­de lukt på Lär­kans för­sko­la. Nu ska luk­ten ut­re­das och mat­tor by­tas ut.

Den pa­vil­jong som står på Lär­kans för­sko­la i Getinge har se­dan 2015 dra­gits med lukt­pro­blem. Per­so­na­len har upp­gett att de drab­bats av hu­vud­värk och yr­sel.

Trots att om­fat­tan­de åt­gär­der har vid­ta­gits – ven­ti­la­tio­nen har setts över och fa­sa­den på bygg­na­den har bytts – har in­te luk­ten för­svun­nit.

– Vi hit­ta­de ing­et mö­gel el­ler lik­nan­de i sam­band med att fa­sa­den byt­tes. Men gam­malt ma­te­ri­al kan luk­ta och vi trod­de nog att luk­ten skul­le för­svin­na i och med att vi gjor­de en så om­fat­tan­de re­no­ve­ring, sä­ger An­ders Bör­jes­son, ar­bets­mil­jö­kon­sult på kom­mu­nen.

Näs­ta steg blir att by­ta ut mat­tor och skra­pa bort allt gam­malt lim.

– Det­ta kom­mer att ske in­om kort och bar­nen ska då eva­kue­ras dels till and­ra av­del­ning­ar på Lär­kans för­sko­la och dels till Su­se för­sko­la, sä­ger An­ders Bör­jes­son.

Dess­utom krä­ver mil­jö­nämn­den att en ut­red­ning av luk­ten görs. En­ligt Mar­tin Jo­hans­son, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör, har luk­ten be­skri­vits som söt­ak­tig och plastig.

– Men det går i dags­lä­get in­te att sä­ga var den kom­mer ifrån ut­an vi får av­vak­ta den ut­red­ning vi ställt krav om. En av­vi­kan­de lukt kan in­ne­bä­ra bygg­nads­tek­nis­ka pro­blem, men or­sa­ken be­hö­ver in­te va­ra det. In­nan man kan be­stäm­ma vil­ka åt­gär­der som be­hö­ver vid­tas mås­te or­sa­ken un­der­sö­kas yt­ter­li­ga­re, upp­ger han.

Va­re sig An­ders Bör­jes­son el­ler Mar­tin Jo­hans­son har fått sig­na­ler om att bar­nen på av­del­ning­en ska ha mått då­ligt av luk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.