Er­sätt­ning krävs ef­ter fall på is

Hallandsposten - - Halmstad - CECILIA WELIN

En kvin­na be­gär er­sätt­ning av kom­mu­nen se­dan hon hal­kat på en stor is­fläck i Nor­re katts park och bru­tit hand­le­der­na.

Hän­del­sen in­träf­fa­de i bör­jan av feb­ru­a­ri. Kvin­nan skri­ver i sin ska­de­an­mä­lan till kom­mu­nen att hon var tvung­en att gå ge­nom par­ken ef­tersom Gam­le­tulls­bron var av­stängd ef­ter ny­års­nat­tens brand.

Nat­ten in­nan ha­de en köld­knäpp gjort att vat­ten som sam­lats på grus­gång­en i par­ken fru­sit till is. En­ligt kvin­nan var det frus­na om­rå­det 2,5 me­ter brett.

Al­la fot­gäng­a­re var tvung­na att för­sö­ka ta sig över den ha­la och ojäm­na isen, skri­ver kvin­nan som trots att hon var upp­märk­sam tril­la­de om­kull. I ett för­sök att däm­pa

”Ären­det har över­läm­nats till vårt för­säk­rings­bo­lag för ut­red­ning.”

ROLF SKOGÖ ut­re­da­re på tek­nikoch fri­tids­för­valt­ning­en

fal­let sat­te hon ned hand­le­der­na vil­ket led­de till att hon bröt bäg­ge.

Kvin­nan fick hjälp av två yng­re män som ring­de ef­ter en taxi som kör­de hen­ne upp till aku­ten.

Ef­ter hän­del­sen har kvin­nan fått ut er­sätt­ning från sitt för­säk­rings­bo­lag. Hon vill dock att kom­mu­nen står för den del av hen­nes kost­na­der, 5 700 kro­nor, som för­säk­rings­bo­la­get in­te täckt. Utö­ver det krä­ver hon ska­de­stånd.

Kvin­nan an­ser att bris­tan­de un­der­håll av grus­gång­en or­sa­ka­de olyc­kan. För det förs­ta bor­de kom­mu­nen ald­rig ha lå­tit så myc­ket vat­ten sam­las på plat­sen och för det and­ra skul­le gång­en ha va­rit san­dad, me­nar hon. Kvin­nan på­pe­kar ock­så att kom­mu­nen ef­ter olyc­kan ut­fört drä­ne­rings­ar­be­te i om­rå­det och lagt ut sand på grus­gång­en.

Rolf Skogö, ut­re­da­re på tek­nikoch fri­tids­för­valt­ning­en, upp­ger att han träf­fa­de kvin­nan i för­ra vec­kan:

– Ären­det har över­läm­nats till vårt för­säk­rings­bo­lag för ut­red­ning och vi kom­mer att föl­ja den slut­sats de kom­mer fram till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.