Så ska barn få ökad del­ak­tig­het i vår­den

Hallandsposten - - Halmstad - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hal­lands­pos­ten.se

Ska vård­per­so­nal be­tyg­sät­tas of­fent­ligt – el­ler till och med få en elekt­risk stöt – för att bar­nets per­spek­tiv ska sät­tas i fo­kus in­om sjuk­vår­den? För att ut­ma­na gam­la tan­ke­sätt har in­du­stri­de­sig­nern Brit­ta Te­le­man på Hög­sko­lan ta­git fram pro­vo­ce­ran­de ex­em­pel.

Det förs­ta ex­emp­let som Brit­ta Te­le­man har med i ut­ställ­nings­ma­te­ri­a­let kal­lar hon ”Valska­pa­ren”. Det är ett skrin med ett dus­sin långa spru­tor i oli­ka fär­ger.

Bar­net som be­hö­ver få en spru­ta får själv få lå­sa upp skri­net och väl­ja vil­ken som han el­ler hon ska bli stuc­ken av. Men det är för­stås sam­ma in­ne­håll i al­la och bar­net får in­te väl­ja när spru­tan ska ges.

– Barns del­ak­tig­het i vård är of­ta en­dast en chi­mär. De får ba­ra på­ver­ka sådant som är tri­vi­alt, kom­men­te­rar Brit­ta Te­le­man.

NÄS­TA EX­EM­PEL ÄR ”Per­so­nal­vär­de­ra­ren”, där barn ef­ter vård­be­sök får tryc­ka på en smi­ley som är glad el­ler led­sen. Per­so­na­len rang­ord­nas ef­ter det­ta – och re­sul­ta­tet vi­sas på en stor skärm i vänt­rum­met.

– I van­li­ga fall är det barn som be­lö­nas med ex­em­pel­vis klis­ter­mär­ken när de ge­nom­gått en be­hand­ling. Här får de i stäl­let de­la ut be­tyg, så att per­so­na­len för­hopp­nings­vis an­sträng­er sig för att ham­na högt i rank­ning­en.

Tred­je ex­emp­let är ”Mak­tju­ste­ra­ren”, där vård­per­so­nal har på spe­ci­el­la glas­ö­gon och hör­lu­rar. I des­sa fram­ställs en vux­en ver­sion av bar­net, ge­nom att an­sikts­dra­gen för­änd­ras till en äld­re per­son sam­ti­digt som rös­ten görs mör­ka­re.

– Många gång­er pra­tar de vux­na över hu­vu­det på bar­net un­der ett vård­be­sök, men det här ska få per­so­na­len att vän­da sig till bar­net och verk­li­gen lyss­na.

Det sista ex­emp­let kal­lar hon ”Miss­nö­jestol­ken”. Bar­net har på sig en hät­ta med sen­so­rer som lä­ser av im­pul­ser i hjär­nan. Den­na är kopp­lad till en hands­ke på vård­per­so­na­len som be­hand­lar bar­net.

– IFALL DET ÄR nå­got som bar­net in­te kän­ner sig be­kväm med så skic­kas det ut en elekt­risk stöt. Men­talt obe­hag över­sätts till fy­siskt, för­kla­rar Brit­ta Te­le­man.

– Först tänk­te jag det som en be­straff­ning till per­so­na­len, men se­dan be­stäm­de jag att det även skul­le gå en stöt till bar­net. Al­la som job­bar med barn vill ju bar­nen * Hög­sko­lan i Halm­stad har ti­di­ga­re pro­vat kon­cep­tet med att de­sig­na nå­got som pro­vo­ce­rar – för att ska­pa en ut­veck­lan­de de­batt.

* Ett sådant ex­em­pel var den så kal­la­de And­ro­sto­len – en sorts man­lig gy­ne­ko­logstol – som bland an­nat ställ­des ut på Ar­ki­tek­tur­mu­se­um i Stock­holm på kvin­no­da­gen 2013.

* Tan­ken var att sto­len skul­le väc­ka tan­kar kring un­der­sök­ning­ar av män ut­i­från ex­em­pel­vis frå­gan om prosta­tacan­cer.

* Dess­utom skul­le den nya sto­len be­ly­sa det fak­tum att kvinn­li­ga gy­ne­ko­logs­to­lar är obe­kvä­ma och ut­läm­nan­de – samt att de i prin­cip sett li­ka­da­na ut i över hund­ra år. väl, så med det här upp­läg­get an­sträng­er sig per­so­na­len ex­tra.

Var­för är du så pro­vo­ce­ran­de, finns det in­te risk att nå­gon tar il­la upp?

– Tan­ken är att man ska tving­as ta ställ­ning in­för nå­got hand­fast. Om man blir pro­vo­ce­rad ska man frå­ga sig var­för och ut­i­från det se­dan tän­ka i nya ba­nor.

Hur ska ma­te­ri­a­let an­vän­das?

– Som un­der­vis­nings­ma­te­ri­al vid Hög­sko­lans ut­bild­ning­ar, ar­bets­ma­te­ri­al för vård­per­so­nal och som ut­ställ­nings­ma­te­ri­al.

Bild: AN­DERS HOLMER

VILL SKA­PA DE­BATT. In­du­stri­de­sig­ner Brit­ta Te­le­man har ska­pat ”pro­vo­ka­ty­per” för att stäl­la frå­gor kring sjuk­vår­dens mö­ten med barn på sin spets. ”Re­ak­tio­ner­na vi får ska kny­tas till Hög­sko­lans forsk­ning om barns del­ak­tig­het”, sä­ger hon.

Här får ett barn själv väl­ja vil­ken färg det ska va­ra på spru­tan – men in­te när, var och hur de ska stic­kas med spru­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.