Halm­stad­bo fö­re­slår åt­gär­der på gc-ba­na

Hallandsposten - - Halmstad -

HALM­STAD: Gång- och cy­kel­ba­nan un­der vi­a­duk­ten vid Fly­ga­re­ga­tan är far­lig. Det skri­ver en Halm­stad­bo i ett mejl till kom­mu­nen. Man­nen be­rät­tar att han själv går in till cent­rum var­je dag och att han vid fle­ra till­fäl­len va­rit nä­ra att bli påkörd av cy­klis­ter som kom­mer i myc­ket hög has­tig­het. Även mo­pe­der och post­bi­lar kör fort och ris­ken för olyc­kor är stor, me­nar man­nen och tilläg­ger att många skol­barn an­vän­der gc-ba­nan. Hans för­slag är att kom­mu­nen ord­nar en se­pa­rat gång­ba­na med räc­ke el­ler sät­ter upp fart­hin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.