Två män fäll­da för våld­täkt fri­as i hov­rät­ten

Hallandsposten - - Halmstad - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hal­lands­pos­ten.se

De två Halm­stad­bor, 45 re­spek­ti­ve 50 år gam­la, som i au­gusti döm­des till fem års fäng­el­se för grov våld­täkt fri­as. Hov­rät­ten kan in­te dra någ­ra säk­ra slut­sat­ser på ma­te­ri­a­let i ut­red­ning­en.

Män­nen loc­ka­de en kvin­na som är ”av­se­värt yng­re” än de själ­va är till en lä­gen­het på An­der­berg. De bjöd på sprit och dro­ger. Da­gen ef­ter vak­na­de kvin­nan med klä­der­na i oord­ning och med en tolv tim­mar lång min­nes­luc­ka.

Hon kän­de ingen­ting i krop­pen som an­tyd­de att hon bli­vit våld­ta­gen, men långt ef­teråt fick hon hö­ra att män­nen pra­ta­de om att de haft sex med hen­ne och att det spreds bil­der på hen­ne, lig­gan­de na­ken på den ene man­nens säng.

MEN DE DE­LAR i åkla­ga­rens ut­red­ning som led­de till att män­nen fäll­des i Halm­stads tings­rätt för grov våld­täkt så­gas av Hov­rät­ten, när den nu prö­vat må­let. Hov­rät­ten re­so­ne­rar i ter­mer om att den ut­i­från ma­te­ri­a­let som pre­sen­te­ra­des un­der för­hand­ling­en in­te kan dra någ­ra * När Halm­stads tings­rätt prö­va­de må­let såg rät­ten för­svå­ran­de om stän­dig­he­ter som mo­ti­ve­ra­de att män­nen döm­des sträng­a­re än till la­gens lägs­ta straff för grov våld­täkt, som är fy­ra år. * Rät­ten mo­ti­ve­ra­de det bland an­nat med: ”Det sex­u­el­la över­grep­pet har va­rit pla­ne­rat i fle­ra da­gar. Mål­sä­gan­den har loc­kats till lä­gen­he­ten ge­nom att de till­ta­la­de ut­nytt­jat hen­nes drag­ning till al­ko­hol och dro­ger. Av jour­nalut­dra­get från sjuk­hu­set fram­går att mål­sä­gan­den upp­gett att hon va­rit be­ro­en­de av dro­ger se­dan 14-års­ål­dern. De till­ta­la­de har känt till hen­nes miss­bruk. Hon har för­setts med så myc­ket lug­nan­de me­di­cin och al­ko­hol att hon för­lo­rat med­ve­tan­det. Hon har va­rit helt skydds­lös i sitt med­vets­lö­sa till­stånd.”

säk­ra slut­sat­ser om vad som skett.

Det gäl­ler till ex­em­pel de sms som män­nen skic­ka­de till varand­ra, de styr­ker att de skaf­fa­de sprit och dro­ger, men in­te att de pla­ne­ra­de nå­got sex­u­ellt över­grepp, kon­sta­te­rar Hov­rät­ten.

Mål­sä­gan­den an­mäl­de brot­tet först fem må­na­der ef­ter hän­del­sen. Bå­da män­nen har ne­kat he­la ti­den, men den ene man­nen har en­ligt ut­red­ning­en be­rät­tat för den and­re att han ha­de sex med kvin­nan. Hov­rät­ten vär­de­rar upp­gif­ten som att det ”ty­der på att” han gjor­de nå­got sex­u­ellt med kvin­nan. Men ef­tersom upp­gif­ten kom­mer ifrån den medå­ta­la­de mås­te den vär­de­ras ”med stor för­sik­tig­het”.

HOV­RÄT­TEN KOM­MER fram till att man in­te en­bart på den­na ut­red­ning kan dra någ­ra säk­ra slut­sat­ser om man­nen age­rat så som åkla­ga­ren på­stått och fri­ar dem från miss­tan­kar­na om grov våld­täkt.

Där­e­mot står do­mar­na mot dem för brott mot va­pen­la­gen, 45-åring­en, och krän­kan­de fo­to­gra­fe­ring, 50-åring­en, fast. För de brot­ten döms män­nen till 120 dags­bö­ter var­de­ra, de an­ses be­tal­da ge­nom att män­nen sut­tit häk­ta­de i fy­ra må­na­der. 50-åring­en döms dess­utom att be­ta­la 12 000 kro­nor i ska­de­stånd till kvin­nan för den krän­kan­de fo­to­gra­fe­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.