Få fri­tids­hus pris­sänks i lä­net

Hallandsposten - - Halmstad - MIKAEL GAMM

Hal­land är det län i lan­det där minst an­del av fri­tids­hu­sen pris­sänks. Det­ta vi­sar sta­tistik fram­ta­gen av bo­stads­saj­ten Boo­li.se.

5,3 pro­cent av de fri­tids­hus i Hal­land som var till sa­lu un­der sep­tem­ber må­nad har va­rit fö­re­mål för pris­sänk­ning­ar. Mot­sva­ran­de pro­cent­sats låg för två år se­dan på 10,3.

Och vid en na­tio­nell jäm­fö­rel­se kan al­la and­ra län vi­sa upp en hög­re pro­cent­sats. Grann­lä­nen Skå­ne och Väst­ra Gö­ta­land lig­ger bå­da över 13, me­dan Öre­bro når all­ra högst med 19,3 pro­cent.

Lars Ra­ne, kon­tors­chef på Fas­tig­hets­by­rån i Halm­stad, tror att den fi­na som­ma­ren kan va­ra en del­för­kla­ring till det fak­tum att minst an­del av fri­tids­hu­sen pris­sänkts i just Hal­land.

– När som­ma­ren är så här fin tror jag folk kan få upp ögo­nen för Hal­land, och kän­na att det vo­re coolt med ett fri­tids­hus i en kust­stad som Halm­stad el­ler Fal­ken­berg.

En an­nan bak­grund till prislä­get i Hal­land som lyfts fram, är in­fö­ran­det av det tred­je amor­te­rings­kra­vet. Det­ta in­ne­bär att kö­pa­re som lå­nar mer än 4,5 gång­er sin brut­to­in­komst, år­li­gen ska be­ta­la av mer på lå­net än vad som ti­di­ga­re var fal­let.

– Det­ta kan gö­ra att ut­gångs­pri­set på fri­tids­hu­sen sätts läg­re då kö­pa­re in­te är be­red­da att lå­na li­ka myc­ket som förr. Och då upp­står mer säl­lan be­ho­vet att sän­ka pri­set, sä­ger han.

Bild: FAS­TIG­HETS­BY­RÅN I HALM­STAD

TILL SA­LU. To­talt 114 fri­tids­hus var till sa­lu nå­gon gång un­der sep­tem­ber må­nad i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.