Bil­fö­re­tag sat­sar på pre­mi­um­mär­ken

Hallandsposten - - Halmstad - JERRY CARLSSON 010-471 51 65 jc@hal­lands­pos­ten.se

Bil­måns­son väx­er på al­la håll och kan­ter. Två pre­mi­um­mär­ken, i form av Land Ro­ver och Ja­gu­ar, är på väg in och des­sa ska in­rym­mas i en helt ny bygg­nad i di­rekt an­slut­ning till den be­fint­li­ga bil­hal­len.

Av­ta­let med Ja­gu­ar Land Ro­ver-kon­cer­nen blev klart i som­ras.

– Vi var ser­vice­part­ner till Ja­gu­ar och Land Ro­ver fram till för två år se­dan då Jl­r­kon­cer­nen be­stäm­de sig för att bå­de Ja­gu­ar och Land Ro­ver en­dast skul­le säl­jas i se­pa­ra­ta box­lik­nan­de bygg­na­der på ett få­tal plat­ser i Sve­ri­ge. Då tac­ka­de vi nej till att fort­sät­ta va­ra ser­vice­part­ner, sä­ger Clas Måns­son, vd.

I VÅRAS KONTAKTADE Jl­r­kon­cer­nen åter igen Bil­måns­son.

– Vi fick då ve­ta att de ha­de ut­veck­lat ett bre­da­re mo­dell­pro­gram för bå­da mär­ke­na som de vil­le nå ut med på den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den och att de­ras am­bi­tion var att tre­dubb­la sin mark­nads­an­del.

De in­såg att det nu­va­ran­de för­sälj­nings­nä­tet in­te räck­te till för att full­föl­ja den­na sats­ning i Sve­ri­ge och vi fick då frå­gan om vi skul­le kun­na tän­ka oss att läg­ga till Ja­gu­ar och Land Ro­ver på vå­ra vi­sit­kort.

– Ef­tersom des­sa mär­ken lig­ger i lin­je med den pre­mi­um­sats­ning som vi länge har va­rit öpp­na för val­de vi att tac­ka ja, sä­ger han.

Ford god­kän­de Bil­måns­sons an­sö­kan om att få ta ste­get från en en­mär­kes­an­lägg­ning till en fler­mär­kes­an­lägg­ning.

UN­DER HÖSTEN STAR­TAR Bil­måns­son för­sälj­ning­en av Land Ro­ver och Ja­gu­ar i till­fäl­li­ga lo­ka­ler.

I sep­tem­ber 2019 är det me­ning­en att en helt ny an­lägg­ning på 1 000 kvadrat­me­ter ska stå klar sö­der om den nu­va­ran­de bil­hal­len.

Dess­utom kom­mer ett nytt vå­nings­plan att upp­fö­ras ovan­för den be­fint­li­ga be­gag­nat­hal­len och verk­sta­den kom­mer ock­så att byg­gas ut.

Nu vän­tar Bil­måns­son på att bygg­lo­vet ska be­vil­jas.

– Om allt går en­ligt pla­ner­na kom­mer det nya byg­get på­bör­jas i de­cem­ber.

TO­TALT HAND­LAR DET om en in­ve­ste­ring på cir­ka 30 mil­jo­ner kro­nor som en­ligt Clas Måns­son kan be­ta­la sig gans­ka snabbt.

– Vi är helt över­ty­ga­de om att så­väl Ja­gu­ar som Land Ro­ver har po­ten­ti­al att växa i Sve­ri­ge un­der de kom­man­de åren, in­te minst med tan­ke på att de lig­ger långt fram­me på el­bils- och ladd­hy­brids­si­dan. Dess­utom fyl­ler vår an­lägg­ning i Halm­stad en myc­ket vik­tig luc­ka mel­lan stor­stads­re­gi­o­ner­na Mal­mö och Gö­te­borg.

– Vi kom­mer snart även att öpp­na en helt ny an­lägg­ning i Vär­na­mo och där­med ock­så täc­ka om­rå­det mel­lan Hal­land och väst­ra Små­land, sä­ger Clas Måns­son.

Bild: JERRY CARLSSON

STORSATSAR. Bil­måns­son, med vd:n Clas Måns­son i spet­sen, kan nu ti­tu­le­ra sig som åter­för­säl­ja­re av Ja­gu­ar och Land Ro­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.