Nej till pro­gram mot mobb­ning

Hallandsposten - - Halmstad -

HYLTE: Kom­mun­sty­rel­sen sä­ger, ef­ter sam­råd med skol­po­li­ti­ker­na, nej till att dri­va ett sär­skilt an­ti­mobb­nings­pro­gram kopp­lat till sko­lor­nas li­ka­be­hand­lings­pla­ner.

För­sla­get att dri­va mobb­nings­pro­gram­met kom­mer från en ovan­ligt ut­för­ligt skri­ven mo­tion från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ten Sti­na Isaks­son, som hon läm­na­de in i bör­jan av året.

Hal­va mo­tions­tex­ten, en A4-si­da som be­skri­ver mobb­ning som ett folk­häl­so­pro­blem, är ko­pi­e­rad från en riks­dags­mo­tion som Mo­de­ra­ten Sten Tolg­fors - långt senare bå­de han­dels­mi­nis­ter och där­ef­ter för­svars­mi­nis­ter – skrev re­dan 1996.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.