Sex frå­gor till An­ders Jo­hans­son

Hallandsposten - - Halmstad - JONATAN GERNES

Våx­torps brass­band – Sve­ri­ges förs­ta mäs­singsor­kes­ter ut­an kyrk­lig an­knyt­ning – fyl­ler 55 år och fi­rar med en gra­tis kon­sert på La­holms te­a­ter på sön­dag.

* Hur lyc­kas ett brass­band över­le­va så länge på en li­ten ort som Våx­torp? – Krans­kom­mu­ner­na. Vi är bras­sen­tu­si­as­ter från nor­ra Skå­ne, La­holm och Båstad. Kär­nan är i Våx­torp, jag är själv född där. En fem, sex styc­ken till har röt­ter­na i Våx­torp och fort­sät­ter att spe­la. Se­dan hit­tar man and­ra li­ka­sin­na­de bras­spe­la­re som dy­ker upp i pe­ri­fe­rin och vill spe­la med, sä­ger An­ders Jo­hans­son, di­ri­gent i Våx­torps brass.

* Hur stor är or­kes­tern? – Vi är nog en 14, 15 styc­ken om al­la kom­mer. Det ide­a­la är 25, för en brass­bandsupp­sätt­ning en­ligt stan­dard­kon­cep­tet. Men al­la stäm­mor är mer el­ler mind­re be­sat­ta, så det fun­ge­rar än­då. Vid kon­sert får man väd­ja till go­da vän­ner och mu­si­ker som spe­lar i and­ra or­kest­rar om de vill hop­pa in. På sön­dag är vi 23 styc­ken.

* Be­rät­ta om sön­dag. Hur fi­rar ni ju­bi­le­et? – Vi kom på att vi fyl­ler 55 i år. Vad ska vi gö­ra då? Vi har väl en kon­sert! Vad ska vi ha för te­ma? Det viss­te vi in­te, men så fyll­de Bir­git Nilsson 100 år och så tänk­te vi: – Ope­ra, det blir bra.

* Ope­ra allt­så? – Man får dy­ka i no­tar­ki­vet och se vad man hit­tar för någon­ting och le­ta ef­ter and­ra lämp­li­ga styc­ken. Vi lyc­ka­des få ihop ope­ra-, ope­rett- och mu­si­kal­me­lo­di­er. Det är ing­en som sjung­er. Det blir helt in­stru­men­tellt.

* Spe­lar ni Våx­torps­mar­schen? – Nej, den pas­sar in­te på ope­ra di­rekt. Vi gjor­de det när vi fyll­de 50, men mar­schen vi­lar för till­fäl­let.

* Vem ska kom­ma? – Al­la ska kom­ma så klart, som har in­tres­se av vac­ker brass­bands­mu­sik. Det är gra­tis in­trä­de, sä­ger An­ders Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.