Al­li­an­sen är öpp­na för nytän­kan­de

Hallandsposten - - Ekonomi -

Vi är be­red­da att le­da Halm­stad fram­åt till­sam­mans, som en stark och sam­man­svet­sad mi­no­ri­tet. Det skri­ver de le­dan­de fö­re­trä­dar­na för Al­li­an­sen i Halm­stad.

DE­BATT 13/10. Halm­stad be­hö­ver po­li­ti­ker som vå­gar tän­ka nytt och som är mo­di­ga. Det krävs mod för att tän­ka nytt. Vi är över­ty­ga­de om att vi kan ge Halm­stad det­ta. Vi fy­ra har sam­ar­be­tat länge och i val­rö­rel­sen var vi tyd­li­ga med att vi vil­le fort­sät­ta le­da Halm­stad till­sam­mans. Vi är fy­ra oli­ka par­ti­er med del­vis oli­ka hjär­te­frå­gor, med en tyd­lig ge­men­sam grund­syn på sam­häl­let och en stark ge­men­sam vi­sion för Halm­stad som byg­ger på fy­ra de­lar.

MÄN­NI­SKOR OCH FÖ­RE­TAG ska få växa och ut­veck­las i fri­het. Halm­stad be­hö­ver mer fö­re­ta­gan­de, in­te mind­re. Vi vill fort­sät­ta vår för­enk­lings­re­sa för att un­der­lät­ta för al­la som dri­ver fö­re­tag här – och för al­la som vill för­verk­li­ga en dröm ge­nom att star­ta nya verk­sam­he­ter och ska­pa nya ar­bets­till­fäl­len. Om fö­re­ta­gen mår bra, mår Halm­stad bra.

Vi fy­ra har sam­ar­be­tat länge och i val­rö­rel­sen var vi tyd­li­ga med att vi vil­le fort­sät­ta le­da Halm­stad till­sam­mans.

Al­la ska ha möj­lig­het att till­hö­ra och att till­fö­ra. Vi vill in­fö­ra ak­ti­vi­tets­krav på hel­tid i för­sörj­nings­stö­det för de som har bi­drag av ar­bets­mark­nads­skäl. Att gö­ra det lät­ta­re för män­ni­skor att få jobb är bäs­ta sät­tet att bry­ta ett bi­drags­be­ro­en­de. Sat­sa på språ­kin­lär­ning, ut­bild­ning och yr­kes­prak­tik. Att al­la män­ni­skor ska få möj­lig­het att nå si­na dröm­mar är en av de vi­sio­ner som all­ra star­kast för­e­nar vå­ra fy­ra par­ti­er.

Halm­stad ska va­ra tryggt att le­va i. Vi vill ut­veck­la sam­ar­be­tet mel­lan kom­mu­nen, för­e­nings­li­vet, po­li­sen och rädd­nings­tjäns­ten. Vi vill pri­o­ri­te­ra ar­be­tet med för­stärkt ka­me­raö­ver­vak­ning på ut­sat­ta plat­ser. Dock kom­mer den sto­ra kraf­ten i trygg­hets­ar­be­tet när sam­häl­lets al­la de­lar sam­ar­be­tar med en tyd­lig ge­men­sam in­rikt­ning.

Vi vill ut­veck­la mång­fal­den och val­fri­he­ten in­om väl­fär­den. Al­la Halm­stads­bor är in­te stöp­ta i sam­ma form. Vi vill bå­de fort­sät­ta ut­veck­ling­en av vå­ra kom­mu­na­la verk­sam­he­ter och va­ra öpp­na för pri­va­ta el­ler ide­el­la al­ter­na­tiv in­om sko­la och om­sorg. Det ger bätt­re möj­lig­he­ter för al­la, bå­de för de som an­vän­der väl­fär­den och för de som ar­be­tar in­om den.

VI ÄR BE­RED­DA att le­da Halm­stad fram­åt till­sam­mans, som en stark och sam­man­svet­sad mi­no­ri­tet – och det är det sty­re som vi kom­mer att pre­sen­te­ra för kom­mun­full­mäk­ti­ge på mån­dag. Det kom­mer in­ne­bä­ra en del ut­ma­ning­ar men det kom­mer ock­så öpp­na nya möj­lig­he­ter för sam­ar­be­ten över block­grän­ser­na. Med det­ta föl­jer na­tur­ligt att vi kom­mer ska­pa nya fo­rum för sam­tal, över­ens­kom­mel­ser och ut­veck­lings­ar­be­te. Vi hop­pas att det­ta ger po­li­ti­ken mer dy­na­mik och att den de­mo­kra­tis­ka gång­en blir tyd­li­ga­re. Vi är öpp­na för nytän­kan­de, vi hop­pas att and­ra ock­så är det. Till­sam­mans le­der vi Halm­stad in i fram­ti­den! Jo­nas Berg­man (M) Jen­ny Ax­els­son (C) El­la Kar­de­mark (KD)

Lo­vi­sa Ald­rin (L)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.