La­holm bor­de in­fö­ra en helt ve­ge­ta­risk mat­se­del

Hallandsposten - - Ekonomi -

SKOLMAT. Hösten är här och vi har läm­nat en som­mar med ex­trem­vär­me bakom oss, en del kanske av­fär­dar det vä­der som va­rit med till­fäl­lig­he­ter och na­tu­rens nyck­full­het. Nu är det ju pre­cis tvärtom, allt pe­kar på att var­ma som­rar är nå­got vi kom­mer att få le­va med fram­ö­ver. En av kon­se­kven­ser­na kring hur vi som art be­hand­lar den pla­net vi har till låns.

VAD OR­SA­KAR DES­SA för­änd­ra­de vä­der­möns­ter? Ja, ut­släpp av växt­hus­ga­ser till­skrivs en enorm del av skul­den för de pro­blem vi ser. 14 pro­cent av al­la ut­släpp av växt­hus­ga­ser är or­sa­ka­de av djur­in­du­strin, vil­ket är li­ka myc­ket som al­la re­sor män­ni­skan fö­re­tar sig med flyg, bil, båt och tåg.

Det­ta är siff­ror som pre­sen­te­ra­des re­dan 2014, det här är ing­et nytt, in­te hel­ler är det ny­he­ter för La­holms kommun som allt­så väl­jer att bort­se från de di­rek­ta mil­jö­kon­se­kven­ser som djurupp­föd­ning in­ne­bär.

Hur bort­ser man då från det­ta? Jo, kom­mu­nen tar bort den en­da rik­tigt mil­jö­be­spa­ran­de åt­gär­den i skol­mats­be­spis­ning­en där ele­ver en dag i vec­kan ser­ve­ras ve­ge­ta­risk kost och i stäl­let, för att stöt­ta lo­ka­la bön­der, ser­ve­rar nöt­kött.

SYF­TET KAN TYCKAS ädelt men kom­mer en så­dan in­sats att stäv­ja den verk­sam­het som till så stor del lig­ger bakom de mil­jöpro­blem vi ser i dag? Sva­ret är gi­vet­vis nej, det som sker är att man ger en verk­sam­het konst­gjord and­ning så att den kan fort­sät­ta med sin ne­ga­ti­va kli­mat­på­ver­kan.

Att stöd­ja lant­bru­ka­re är gi­vet­vis rim­ligt, att kö­pa svenskt när­pro­du­ce­rat är fan­tas­tiskt bra för mil­jön, men djurupp­föd­ning och lant­bruk är in­te sy­no­ny­mer. Det är möj­ligt att od­la grön­sa­ker ut­an djur.

La­holm för ett bak­åt­strä­van­de och olämp­ligt re­so­ne­mang sett i ett läng­re per­spek­tiv för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

LA­HOLM BOR­DE GÖ­RA helt om och in­fö­ra en helt ve­ge­ta­risk mat­se­del, nå­got som ut­reds i kom­mu­ner på and­ra håll i lan­det, fort­fa­ran­de med möj­lig­het att främ­ja de lo­ka­la jord­bru­ken ge­nom att stöd­ja en om­ställ­ning till växt­ba­se­rad pro­duk­tion, för mil­jön och de ele­ver som La­holms kommun har ut­bild­nings­an­sva­ret för.

Johan

djur­rätts­ak­ti­vist och ve­gan

god och nä­rings­rik ve­ge­ta­risk mat? Det be­hövs mer kun­skap och ut­bild­ning i äm­net bland koc­kar, köks­per­so­nal och även hem­kun­skaps­lä­ra­re! Eva M Lars­son

Jag själv äls­kar kött och tän­ker var­för kan man in­te ha bå­de och? Så dom själ­va kan väl­ja el­ler blan­da. Pa­trik Ols­son

Bild: TO­MAS ONEBORG/SVD/TT/ARKIV

SKOLLUNCH. Åsik­ter­na går i sär om vad som ska ser­ve­ras skol­mat­sa­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.