Sko­la via länk en möj­lig­het

Hallandsposten - - Ekonomi -

SKO­LA. Jag tit­ta­de på ett pro­gram om sko­lor nå­gon­stans i Afri­ka, där har vi myc­ket att lä­ra, där var två lä­ra­re i sko­lan som lär­de ut de grund­läg­gan­de nöd­vän­di­ga sa­ker man be­hö­ver, se­dan fick bar­nen via tv-länk va­ra med på hög­re stu­di­er från en hög­sko­la, tänk er Slättåk­ra till ex­em­pel lä­ra­re/ lä­ra­rin­na i sko­lan, hög­re stu­di­er från tv-länk från till ex­em­pel San­narps­sko­lan. Lä­rar­na där sän­der sam­ti­digt som dom har lek­tion i sko­lan, dub­belsi­dig kon­takt, så att även ele­ver i Slättåk­ra kan stäl­la frå­gor, skul­le det va­ra så svårt, i stäl­let för att bus­sa ele­ver kors och tvärs. Många fö­re­tag har ju sty­rel­se­mö­te även med Ki­na, över länk, så var­för skul­le det in­te gå in­om kom­mu­nen?

Bengt-ar­ne Bur­sö­heim

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.