Vad är det­ta för fa­so­ner?

Hallandsposten - - Ekonomi -

PO­LI­TIK. Här lär vi vå­ra barn att in­te mob­ba och tra­kas­se­ra el­ler fry­sa ut varand­ra så får vi upp­le­va att det­ta fö­re­kom­mer i de­mo­kra­tins hög­borg, riks­da­gen. Sju par­ti­er pra­tar in­te med det åt­ton­de, vad är det­ta för fa­so­ner bland vux­na män­ni­skor. Är det­ta in­te ett fall för DO, som an­nars bru­kar re­a­ge­ra på det mesta och de­la ut bö­ter. Nord- och Syd­ko­rea ta­lar med varand­ra li­kaså Eti­o­pen och Eri­trea, men in­te sjuklö­vern och SD. 1,1 mil­jo­ner som rös­tat på SD ex­i­ste­rar tyd­li­gen in­te för öv­ri­ga riks­dags­par­ti­er. Ord­fö­ran­de­skap i ut­skot­ten för­de­las ut till par­ti­er som knappt hål­ler nä­san över vat­ten­y­tan. Po­li­ti­ker­förak­tet ökar med rät­ta på ett la­vinar­tat sätt.

Trött väl­ja­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.