Obe­ro­en­de ut­red­ning bor­de gö­ras av myn­dig­he­tens he­la verk­sam­het

Hallandsposten - - Ekonomi -

Apro­på de­battar­ti­keln ”Po­li­ti­ker­na ska kri­ti­se­ras – in­te hand­läg­gar­na” av Johan Al­mén, för sty­rel­sen för fack­för­bun­det ST in­om För­säk­rings­kas­san, 21/9.

SJUKFÖRSÄKRING. Johan Al­mén, St-fac­kets sty­rel­se, skri­ver i de­battar­ti­keln ”Po­li­ti­ker­na ska kri­ti­se­ras – in­te hand­läg­gar­na”, att sju­ka in­te ska bli upp­rör­da på FK:S an­ställ­da, i stäl­let ifrå­ga­sät­ta re­ge­ring och po­li­ti­ker som har stif­tat la­gar som FK:S per­so­nal ar­be­tar ef­ter.

Jag (Christi­na, ut­för­säk­rad ar­bets­te­ra­peut) är kro­niskt sjuk med låg pen­sion på grund av fel som FK be­gått. Jag fick in­te ens bli sjuk­skri­ven för FK:S hand­läg­ga­re kun­de in­te tol­ka in­ty­get rätt. Fick ej hel­ler möj­lig­het till sam­tal med myn­dig­he­ten för att rät­ta till felen.

FELTOLKADE un­der­lag sän­des till me­di­cinsk råd­gi­va­re, som ald­rig träf­far den sju­ke. Fk-lä­ka­ren gjor­de fel be­döm­ning på grund av För­säk­rings­kas­sans fel­tolk­ning­ar. Ären­det av­slogs och gick vi­da­re till dom­stol. Jag fick rätt i För­valt­nings­dom­stol två gång­er, men Fk-pro­cess­fö­ra­ren påstod fel­ak­tigt att jag ha­de ar­be­tat un­der sjuk­skriv­ning (vil­ket är ett lag­brott), så fick FK upp må­let i en hög­re rätts­in­stans. Jag fick av­slag i Kam­mar­rät­ten. FK vann må­let. Ing­en för den sju­kes ta­lan vid dom­stols­för­hand­ling­ar. Den sju­ke får själv in­te när­va­ra. Svenskt dom­stols­vä­sen är in­te rätts­sä­kert! Po­li­ti­ker har tro­li­gen ej in­sikt i FK:S ar­bets­sätt. Tjäns­te­man­na­an­sva­ret är bort­ta­get, FK:S per­so­nal är ej an­sva­rig för sin tjäns­teut­öv­ning.

Vem kon­trol­le­rar att FK:S per­so­nal gör rätt? Vem har koll på att för­valt­nings­dom­stol får rätt un­der­lag att dö­ma på? För­valt­nings­dom­stol har ej re­sur­ser att kon­trol­le­ra rik­tig­he­ten i FK:S un­der­lag. Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen grans­kar myn­dig­he­ter, men väl­jer själv vil­ka ären­den de vill grans­ka. Mitt ären­de av­slogs för gransk­ning.

DET ÄR IN­TE kons­tigt om sju­ka blir upp­rör­da om de in­te får möj­lig­het till di­a­log med FK, och får det stöd som sjuk­för­säk­rings­sy­ste­met är till för. Hur många av För­säk­rings­kas­sans an­ställ­da samt riks­dags­po­li­ti­ker har själv er­fa­ren­het av att ha va­rit lång­tids­sjuk, och fått av­slag? Noll skul­le vi tro. Har vi in­te råd att ta hand om sju­ka i da­gens Sve­ri­ge? Vad ska man med lä­ka­rin­tyg och la­gar till? För­säk­rings­kas­san tol­kar än­då som den vill. Kent och Christi­na

Bör­jes­son

Bild: TT/ARKIV

KRI­TIK. Skri­ben­ter­na är kri­tis­ka och tyc­ker att För­säk­rings­kas­sans verk­sam­het bör ut­re­das av en obe­ro­en­de ut­re­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.