Hur står det till med de­ras vär­de­grund?

Hallandsposten - - Ekonomi -

PO­LI­TIK. Re­ge­rings­for­men pa­ra­graf 2 : ”Den of­fent­li­ga mak­ten ska ut­övas med re­spekt för al­la män­ni­skors li­ka vär­de och för den en­skil­da män­ni­skans fri­het och vär­dig­het.

Den en­skil­des per­son­li­ga, eko­no­mis­ka och kul­tu­rel­la väl­färd ska va­ra grund­läg­gan­de mål för den of­fent­li­ga verk­sam­he­ten. Sär­skilt ska det all­män­na tryg­ga rät­ten till ar­be­te, bo­stad och ut­bild­ning samt ver­ka för so­ci­al om­sorg och trygg­het och för go­da för­ut­sätt­ning­ar för häl­sa.

Det all­män­na ska främ­ja en håll­bar ut­veck­ling som le­der till en god mil­jö för nu­va­ran­de och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Det all­män­na ska ver­ka för att al­la män­ni­skor ska kun­na upp­nå del­ak­tig­het och jäm­lik­het i sam­häl­let och för att barns rätt tas till va­ra. Det all­män­na ska

mot­ver­ka dis­kri­mi­ne­ring av män­ni­skor på grund av kön, hud­färg, na­tio­nellt el­ler et­niskt ur­sprung, språk­lig el­ler re­li­giös till­hö­rig­het, sex­u­ell lägg­ning, ål­der el­ler and­ra om­stän­dig­he­ter som gäl­ler den en­skil­de som per­son.”

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas åsik­ter och age­ran­de dis­kva­li­fi­ce­rar dem att få in­fly­tan­de på Sve­ri­ges re­ge­ring­ar. På punkt ef­ter punkt fram­för de för­slag och krav som går på tvärs emot grund­läg­gan­de svens­ka vär­de­ring­ar och in­ter­na­tio­nel­la av­tal.

Mo­de­ra­ter och krist­de­mo­kra­ter styr mot ett be­ja­kan­de av SD för att få sit­ta på stats­rådsta­bu­ret­ter.

Hur står det till med de­ras vär­de­grund?

Su­ne An­ders­son

Bild: TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.