Ta till­ba­ka barn­kun­ska­pen som sko­läm­ne

Hallandsposten - - Ekonomi -

SKO­LA. Var­för ska man lä­ra sig att la­ga mat när det re­dan finns re­stau­rang­er och var­för ska man lä­ra sig att dis­ka när det re­dan finns disk­ma­ski­ner. Vi tyc­ker att barn­kun­skap ska kom­ma till­ba­ka som ett eget äm­ne igen för det är ex­akt li­ka vik­tigt som hem­kun­skap el­ler nå­got an­nat äm­ne.

Barn­kun­skap har fun­nits som ett eget äm­ne i grund­sko­lan, men var­för tog ni bort det egent­li­gen? När det hand­lar om barn så är det väl det vik­ti­gas­te äm­net av al­la. Det är re­dan många som gör ab­ort och vi vill in­te att det ska bli fler. Det blir ju au­to­ma­tisk mind­re som gör ab­ort om de har fått lä­ra sig att skö­ta om ett barn i sko­lan.

Barn är nog det vik­ti­gas­te i värl­den, var­för ge­nom­förs då fle­ra tu­sen ab­or­ter per år ba­ra i Sve­ri­ge?

Ce­li­ne och Stel­la

Särö sko­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.