Vi kun­de ha Na­ja­den – och Na­ja­den

Hallandsposten - - Ekonomi -

NA­JA­DEN. Nu har vi fått kul­tur­hu­set Na­ja­den i Halm­stad och visst är det gläd­jan­de men vi ha­de ock­så kun­nat haft full­rig­ga­ren Na­ja­den proffsre­no­ve­rad till seg­lings­bart nyskick vid Nis­sans kaj.

MEN HISTO­RI­EN OM Na­ja­den är häp­nads­väc­kan­de, den ha­de un­der årens lopp fuskre­no­ve­rats någ­ra gång­er av kom­mu­nen med sto­ra kost­na­der ut­an kon­troll.

Men ett pri­vat initiativ lyc­ka­des få ett löf­te av ett kon­sor­ti­um med Wal­len­berg om proffsre­no­ve­ring till seg­lings­bart nyskick med år­lig un­der­hålls­kost­nad på sex kro­nor per in­ne­vå­na­re och år.

Men nu re­a­ge­ra­de kom­mu­nen, man snabb­för­hand­la­de fram en för­sälj­ning till Nor­ge för en spottsty­ver bakom ryg­gen på kom­mu­nin­ne­vå­nar­na.

NA­JA­DEN HA­DE allt­så kun­nat lig­ga vid Nis­sans kaj un­der se­gel i all sin prakt, vad ha­de över­träf­fat det­ta som tu­rist­ob­jekt? Kom­mun­po­li­tisk pryd­no

Bild: HP/ARKIV

Na­ja­den då den låg vid Nis­sans kaj – och Na­ja­den där det (kul­tur­hu­set) lig­ger på Sö­der.

NAMNE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.