Stor­mat­cher för Hylte/halm­stad

Hallandsposten - - Ekonomi - POVEL ARWIDSON

Da­mer­na spe­lar Sm-fi­nal­re­pris, och her­rar­na spe­lar ett Hal­lands­der­by mot fjol­å­rets se­mi­fi­na­lis­ter. Det är upp­lagt för en su­per­sön­dag för Hylte/ Halm­stad.

– Vi har star­tat se­ri­en bra, och har haft en bra trä­nings­vec­ka, så vi ser ba­ra fram emot det, sä­ger herr­trä­na­ren Per-erik Dalqvist om her­rar­nas match mot Fal­ken­berg.

FAL­KEN­BERG SLUTADE TREA i se­ri­en i våras, och på H/H:S väg till Sm­gul­det slog de ut den hal­länds­ka kon­kur­ren­ten i se­mi­fi­nal. Sam­ti­digt var H/H:S se­nas­te för­lust mot just Fal­ken­berg på bor­ta­plan.

– De kom­mer spe­la med en jäk­la ener­gi och gå all in, så det gäl­ler att vi går in med sam­ma in­ställ­ning som dem. Då tror jag att vi ska ha kva­li­tén för att vin­na, och med tå­la­mod ska vi kun­na nö­ta ut dem.

Ham­pus Cousin, som mis­sat förs­ta mat­cher­na på grund av en ska­da, kom­mer va­ra till­gäng­lig för spel på sön­dag.

För­u­tom der­byt spe­lar ock­så dam­la­get en Sm-fi­nal­re­pris mot Eng­el­holm på sön­dag.

– De har ju ett guld att för­sva­ra, men vi ska ja­ga dem så gott vi kan, sä­ger dam­trä­na­ren Dick Ru­nes­son.

Eng­el­holm har ock­så in­lett den­na sä­song li­ka bra som de av­slu­ta­de den för­ra. På tre mat­cher har de tre seg­rar.

–DE HAR SPE­LAT li­ka bra som de bru­kar. Men vi ska se till att vin­na den men­ta­la kam­pen, och så ska vi pres­sa dem spel­mäs­sigt ge­nom att ser­va tufft på dem och spe­la ett va­ri­e­rat an­falls­spel. Hur tungt ha­de det va­rit att slå Eng­el­holm så här ti­digt?

– Själv­klart ha­de det va­rit skönt att två­la till dem, det ska jag in­te stic­ka un­der stol med. Men det är in­te värl­den ifall det in­te skul­le bli så. Det de­las in­te ut någ­ra Sm-guld i ok­to­ber, sä­ger Ru­nes­son.

Bild: JARI VÄLITALO

VIK­TI­GA MAT­CHER. Bå­da trä­nar­na Dick Ru­nes­son och Per-erik Dalqvist ser fram emot varsin tung match för sitt re­spek­ti­ve lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.