HK Drott ja­gar and­ra se­gern

Hallandsposten - - Ekonomi - POVEL ARWIDSON 010-471 51 28 pa@hal­lands­pos­ten.se

Ud­da­måls­för­lust se­nast mot topp­tip­pa­de Bjurslätt/tors­lan­da. Nu ja­gar Drott sä­song­ens and­ra se­ger i All­svens­kan mot GT Sö­der.

Stock­holmsla­get GT Sö­der har in­lett All­svens­kan gans­ka likt Drott. De har en över­ty­gan­de se­ger (mot Tum­ba), och en ud­da­måls­för­lust mot ett tip­pat topp­lag (Ty­resö) på kon­tot – och allt bäd­dar för en tät match i Halm­stad Are­na.

– De har haft gans­ka stor om­sätt­ning på spe­la­re, och kom­mer med ett gans­ka nytt lag. Sam­ti­digt har de fått in så pass eta­ble­ra­de spe­la­re att de nu känns star­ka­re än för­ra året, sä­ger Drotts trä­na­re Tho­mas Si­verts­son.

GT Sö­der har ock­så gjort änd­ring­ar i för­svars­spe­let jäm­fört med för­ra sä­song­en.

– För­ra året spe­la­de de ett mer of­fen­sivt för­svars­spel, nu spe­lar de ett de­fen­sivt, tuf­fa­re och mer fy­siskt för­svars­spel. Men det känns som att tje­jer­na är tryg­ga med vil­ket för­svar vi än ställs emot. De kanske är fy­siskt star­ka­re, men vi hop­pas att vi kan va­ra snab­ba­re än dem.

Si­verts­son har sam­ma trupp till­gäng­lig som se­nast i Gö­te­borg, och vet vad han vill se från sitt lag i da­gens match.

– Vi har gjort två jät­te­bra mat­cher hit­tills. För oss gäl­ler det att vå­ga kli­va fram och age­ra i för­svars­spe­let, och att ha själv­för­tro­en­de i de av­gö­ran­de pass­ning­ar­na och i av­slu­ten fram­åt, så att vi för lön för mö­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.