Har­bu­zi hed­ra­des med en tyst mi­nut

Hallandsposten - - Ekonomi - TT

La­bi­not Har­bu­zi hed­ra­des av hund­ra­tals per­so­ner un­der en min­nestund vid Sta­di­on i Mal­mö. Herr­lands­la­get pla­ne­rar ock­så att upp­märk­sam­ma Har­bu­zis bort­gång.

Beske­det att La­bi­not Har­bu­zi gått bort, 32 år gam­mal, choc­ka­de fot­bolls-sve­ri­ge. So­ci­a­la me­di­er fyll­des av kon­do­le­an­ser till den för­re U21-lands­lags­spe­la­ren och hans fa­milj.

På fre­dags­kväl­len ge­nom­för­des en min­nes­stund vid Mal­mö FF:S hem­maa­re­na för att hed­ra Har­bu­zi, bland an­nat med en tyst mi­nut.

– Han var en gläd­je­spri­da­re. Det märk­tes att många stod ho­nom nä­ra och tyck­te om ho­nom. Folk var oerhört tys­ta. Det var en väl­digt fin stund, sä­ger vän­nen och Mff-spe­la­ren Guil­ler­mo Mo­lins till Sport­bla­det. En min­nes­stund hölls för La­bi­not Har­bu­zi vid Mal­mö FF:S hem­maa­re­na på fre­da­gen.

Även herr­lands­la­get och Svens­ka fot­boll­för­bun­det pla­ne­rar att upp­märk­sam­ma mitt­fäl­ta­ren i sam­band med vän­skaps­mat­chen mot Slo­va­ki­en på Fri­ends are­na.

– Vi kom hem i natt och

vi har fram till tis­dag på oss för att se till att det blir så bra som möj­ligt. Det är för ti­digt att sä­ga ex­akt hur det blir, men det klar­nar väl, sä­ger press­che­fen Staf­fan Stjern­holm.

Men ni ska gö­ra nå­got?

– Ja, det är av­sik­ten, själv­klart. Det är en kom­bi­na­tion av la­gets öns­ke­mål och för­bun­dets ar­range­mang. Det ska va­ra re­spekt­fullt, så det pas­sar de an­hö­ri­ga. Vi vill

– Ab­so­lut. Det är en per­son man har gått ige­nom myc­ket med, vi har in­te haft nå­gon pri­vat re­la­tion så men vi har spe­lat ihop och va­rit med om myc­ket till­sam­mans. Det är fruk­tans­värt hemskt det som har hänt och det är klart att man vill vi­sa upp nå­got slags kon­do­le­ans för fa­mil­jen och de när­mas­te, och vi­sa att man bryr sig och tän­ker på dem.

La­bi­not Har­bu­zi seg­na­de ihop i sitt hem i Mal­mö på tors­dags­för­mid­da­gen. Hans liv gick in­te att räd­da.

Bild: JOHAN NILSSON

HED­RA­DES.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.