TROLSK SKOG BLEV MA­GISK TRÄD­GÅRD

Med sto­ra höjd­skill­na­der och en skog som träng­er på fick träd­gårds­mäs­ta­ren Ol­ga Ce­der­berg en ut­ma­ning.

Härligt hemma - - HEMMA HOS! - AV JOAKIM LÖWING FOTO PE­TER ERICS­SON

Ol­ga Ce­der­berg äls­kar kon­tras­ten mel­lan ste­nar och väx­ter li­ka myc­ket som att kun­na pre­sen­te­ra si­na blom­mor på höj­den.

Träd­går­den har åt­ta me­ters skill­nad från bot­ten till top­pen – i tre oli­ka vå­ning­ar.

– Det är ett stän­digt ar­be­te, men ibland mås­te man tillå­ta sig själv att nju­ta ock­så, ler hon.

Gis­sa om den kre­a­ti­va träd­gårds­konst­nä­ren tyck­te om att få gå loss på sin då ny­bliv­na sam­bo Ulf Pet­ters­sons vild­vux­na tomt.

När hon flyt­ta­de dit 2000 var det ba­ra barr­väx­ter, res­ten gräs­mat­ta och björk­skog.

– Ulf köp­te till mark och för­dubb­la­de ytan till un­ge­fär 4 000 kvadrat­me­ter. Än­da se­dan dess har vi ve­tat vad vi ska gö­ra på fri­ti­den, skrat­tar Ol­ga Ce­der­berg.

Ol­ga – som är född och upp­vux­en i Ryss­land vid Svar­ta ha­vet – ut­bil­da­de sig och ar­be­ta­de som träd­gårds­mäs­ta­re i Sankt Pe­ters­burg in­nan kär­le­ken tog hen­ne till Sve­ri­ge.

Med myc­ket ska­pargläd­je och lust har hon for­mat ett spän­nan­de verk som in­ne­hål­ler åt­ta oli­ka av­del­ning­ar. Där finns ett ro­sa­ri­um, en mag­no­li­alund, sten­par­ti­et, små och sto­ra näck­ros­dam­mar, bäc­kar och vat­ten­fall, samt en köks­träd­gård och en park­del.

– Ulf har in­te sam­ma in­tres­se för att od­la och pyss­la med väx­ter­na som jag, men han är duk­tig på att snick­ra, byg­ga och an­läg­ga oli­ka sa­ker. Vi kom­plet­te­rar varand­ra på ett väl­digt bra sätt.

I BÖR­JAN BESTOD

en stor del av ar­be­tet att av­ver­ka skog och att fors­la dit enor­ma mäng­der av ste­nar.

– Många vill ha en jämn träd­gård, men jag fö­re­drar att det ska va­ra så ojämnt som möj­ligt för att kun­na ska­pa sto­ra kontraster i oli­ka ni­vå­er. Väx­ter­na kan pre­sen­te­ras på ett helt an­nat sätt när de kom­mer upp på höj­den. Man får and­ra vinklar och det blir in­te platt.

Höjd­skill­na­den mel­lan bot­ten

’’TRÄD­GÅR­DEN ÄR UN­DER ­STÄN­DIG UT­VECK­LING, DET FINNS ALL­TID NÅ­GOT NYTT PRO­JEKT PÅ GÅNG’’

och top­pen är i dag åt­ta me­ter – och pa­ret har till­sam­mans ska­pat tre oli­ka vå­ning­ar, där hu­set lig­ger på det mel­lers­ta pla­net.

– Träd­går­den är un­der stän­dig ut­veck­ling, det finns all­tid nå­got nytt pro­jekt på gång. Men vi för­sö­ker att nju­ta ock­så. Som att sät­ta oss högst upp och tit­ta på ut­sik­ten ned mot den sto­ra dam­men. Det ger en så­dan un­der­bar ro och av­kopp­ling. Vi har byggt tre oli­ka bro­ar över vatt­net och ut till ön mitt i – där vi har en pa­vil­jong.

ATT PLAN­TE­RA VÄX­TER­NA vid ste­nar finns egent­li­gen ba­ra för­de­lar med, en­ligt Ol­ga.

– Dels kan ste­nar­na hjäl­pa till att hö­ja hel­hets­in­tryc­ket och de bi­drar även till att be­hål­la fuk­ten på som­ma­ren. På vin­tern blir det väl­drä­ne­rad mark och dess­utom lag­rar ste­nar vär­me un­der da­gen och ger den till­ba­ka till väx­ter­na un­der nat­ten. Tack va­re det höjs även växt­zo­nen från tre till två på vis­sa par­ti­er.

Ti­digt på vå­ren sko­ja­de en av

Ol­gas dött­rar med sin mor.

– Hon sa att vi ju ba­ra har en jät­te­lik hög med ste­nar (ha, ha) och så kan det ju tyc­kas vid den tid­punk­ten på året – in­nan allt har bör­jat ta fart. Men se­dan har vi nå­got som blom­mar he­la ti­den än­da fram till sen höst. Och vi tyc­ker myc­ket om kon­tras­ten mel­lan ste­nar och väx­ter.

BLAND HEN­NES

fa­vo­ri­ter märks pa­ra­dis­bus­ken, mag­no­li­or och ja­pans­ka körs­bär … för att in­te pra­ta om al­la ro­sor.

– I ro­sa­ri­et har jag en del med en­bart gam­mal­dags ro­sor. Det är myc­ket jobb för ba­ra nå­gon må­nads blom­ning, men när den väl på­går är det helt un­der­bart. Honungs­ro­sen till­hör en av de mest fan­tas­tis­ka – med sitt fi­na ut­se­en­de och här­li­ga doft.

Pa­ret har ock­så ett an­tal ­ovan­li­ga väx­ter. Är man träd­gårds­fa­na­ti­ker, så är man.

– Till de mest säll­syn­ta hör en svart kal­la, Bap­ti­sia ’Dutch choco­la­te’, sand­lil­ja, en lin som är pe­renn, lök­väx­ten cro­kos­mia och yuc­ca­palm – de två sist­nämn­da trod­de jag ald­rig skul­le kla­ra sig på vå­ra bredd­gra­der. Men det fun­ge­rar tack va­re att de väx­er i kli­ma­tet bland ste­nar­na.

Även det man­chu­ris­ka val­nöts­trä­det är gans­ka säll­synt. Det har stått tolv år i träd­går­den – men är in­te i när­he­ten av de tu­jor som Ulf plan­te­ra­de för 40 år se­dan.

– De har vux­it sig väl­digt sto­ra och är kul att ha kvar nå­got som sat­tes i jor­den här för så pass länge se­dan. An­nars är det ju som sagt myc­ket nytt he­la ti­den – en träd­gård slu­tar ald­rig att ut­veck­las, ler Ol­ga Ce­der­berg.

Ut­sikt ned mot dam­men och ön med den sto­ra pi­len. Pa­ret har byggt tre oli­ka bro­ar vid dam­men och ska även gö­ra en fjär­de rakt över vatt­net. När­mast syns fing­er­borgs­blom­mor i oli­ka fär­ger. Det är en tvåå­rig växt med en ut­bredd, stor och kraf­tig bladro­sett och långa, sta­bi­la blom­stäng­lar. Trivs i halv­skug­gi­ga lä­gen i nä­rings­rik jord. Tål lätt tor­ka men trivs in­te i blöt jord. He­la väx­ten är gif­tig.

Honungs­ro­sen är en myc­ket rik­blom­man­de, stark­väx­an­de klät­ter­ros med små, vi­ta el­ler crè­me­fär­ga­de blom­mor med stark och fin doft. Den pas­sar på per­go­lor, kraf­ti­ga spal­jé­er, vid väg­gar och i träd. Är näs­tan tagg­fri och frisk. Vill ha nä­rings­rik jord, mull­rik jord och väl­drä­ne­rad jord.

Vil­da or­kidéer som frö­at av sig själ­va i Ol­gas och Ulf na­turtomt. Den är om­ring­ad av iris nä­ra dam­men. Träd­gårds­i­ris är en ståt­lig, upp­rätt­väx­an­de pe­renn som blom­mar med vack­ra blom­mor på höga stäng­lar.

Ol­gas och Ulf träd­gård har fle­ra oli­ka små dam­mar. I den­na väx­er ro­sa näck­ro­sor och pen­ning­blad. Den sist­nämn­da trivs från full sol till skug­ga. Väx­ten bör in­te tor­ka och det är ing­en risk att den gör här.

Tred­je vå­ning­en el­ler ni­vån – där man skym­tar hu­set på mel­lan­pla­net. När­mast väx­er ha­ko­negräs och nä­vor, samt läng­re bak trä­det man­chu­risk val­nöt. Det ger en hel del nöt­ter, som pa­ret gär­na äter av – även om de är svårknäck­ta…

Rum­met som de kal­lar för ro­sa­ri­et går i ro­man­tisk stil. Där finns många oli­ka sor­ters gammel­dags ro­sor, som är de mest tå­li­ga. De blan­das med li­la nä­vor.

Ol­ga är nöjd över den nya sten­par­ti­de­len som pa­ret har ar­be­tat åt­skil­li­ga tim­mar med på se­na­re tid.

Den de­ko­ra­ti­va vat­ten­kra­nen på väg­gen är till­ver­kad i Ita­li­en. Den an­vän­der pa­ret när de ska vatt­na träd­går­den.

I den sto­ra dam­men har Ol­ga och Ulf en ö mitt i – med en pa­vil­jong. Vid sta­tyn i mit­ten väx­er mur­re­va och på si­dor­na run­tom kör­bärs­ben­ved.

Nej­li­kan är en lättod­lad växt som pas­sar i sten­par­ti­er, tor­ra slän­ter och som kant­växt.

När man ser hur myc­ket slit Ol­ga och Ulf har lagt ned i sin träd­gård är in­te en säng det förs­ta man tän­ker på – el­ler så är det just det… Den­na är gjord av me­tall och köpt på lop­pis. Un­der den stå­tar alp­kle­ma­tis i oli­ka sor­ter. Lä­get är halv­skug­gigt.

In­gång­en till rum­met ro­sa­ri­et pryds av en pipran­ka. Här väx­er även li­la prakt­nä­vor och stepps­al­via.

Mo­ses brin­nan­de bus­ke trivs i sol el­ler halv­skug­ga i väl­drä­ne­rad, kalkrik jord. Pas­sar som so­li­tär el­ler i blan­da­de ra­bat­ter. Var­ma som­mar­da­gar av­ger väx­ten en ete­risk ol­ja som kan an­tän­das - där­av nam­net. Be­rö­ring av väx­ten kan or­sa­ka ut­slag, rör där­för in­te väx­ten ut­an hands­kar och plan­te­ra den gär­na en bit in i ra­bat­ten. Bör in­te de­las el­ler flyt­tas. Den­na ra­batt be­står även av bland an­nat stor­bla­dig fun­kia.

Un­der maj må­nad är det helt un­der­bart att sät­ta sig ned en stund på trä­sto­lar­na – för att ba­ra nju­ta av mag­no­li­a­bus­kar­na ovan­för. Den här de­len av träd­går­den kal­lar de mag­no­li­alun­den med 14 oli­ka mag­no­li­or. I för­grun­den syns pe­renn lin Linun pe­ren­ne med sin här­ligt blåa färg och ro­sa nej­li­kor.

Ro­sa­ri­et är in­de­lat i två oli­ka rum – det­ta är det förs­ta. Träd­gårds­skulp­tu­rer­na är till­ver­ka­de i Ita­li­en och köp­ta i Gö­te­borg, de är gjor­da av mar­morkross. Gammel­dags ro­sor i oli­ka sor­ter blan­das med pe­ren­ner och dag­lil­jor.

Ro­sa nej­li­kor och läng­re bak en ja­pansk lönn till­hör sor­ter­na som sam­sas här. De väx­er i en bland­ning mel­lan van­lig träd­gårds­jord, sand och grus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.