Ol­gas fem bäs­ta träd­gårds­tips

Härligt hemma - - HEMMA HOS! -

l Vå­ga pro­va nya sa­ker, även om det ser kne­pigt ut. Det är ro­li­ga­re att gö­ra nå­got eget än att ef­ter­lik­na nå­gon an­nan. Som att plan­te­ra spar­ris i en pe­renn­ra­batt. Den är väl­digt de­ko­ra­tiv med si­na fi­na blad­verk.

l För att en ra­batt in­te ba­ra ska bli en klump är det vik­tigt att blan­da ljust och mörkt bå­de i blad­ver­ken och i blom­mor­na. Byg­ger man på kontraster kom­mer allt fram på ett an­nat sätt.

l Stam­ma upp gam­la barr­väx­ter, bus­kar och träd i stäl­let för att ta bort dem. De gam­la stam­mar­na ger träd­går­den en spän­nan­de struk­tur.

l Plan­te­ra gär­na väx­ter vid ste­nar. Det blir ing­en kon­kur­rens mel­lan dem där och allt vat­ten som sam­las hål­ler fuk­ten. Dess­utom lag­rar ste­nar­na vär­me. Men den störs­ta för­de­len är nog att det blir så li­te ogräs – vil­ket in­ne­bär mind­re ren­san­de och sköt­sel.

l Grän­sa ra­bat­ter­na mot gräs­mat­tan med en per­ma­nent plåt­kant som trycks ned i jor­den. Då slip­per du att he­la ti­den skä­ra gräs­mat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.