Läc­kert i trä!

Alm, bok, fu­ru, körs­bär, pop­pel, te­ak… Lis­tan över vac­kert trä kan gö­ras lång. Nu har de bort­glöm­da trä­fö­re­må­len fått en re­vi­val – här är din retro­gui­de till trä­fö­re­mål.

Härligt hemma - - PRYLEN! -

PÅ AUKTIONER BRU­KAR DE IN­TE GÅ för många kro­nor, och på lop­pi­sar lig­ger de of­ta un­dan­skym­da i nå­got hörn – vi ta­lar om al­la de vack­ra trä­fö­re­mål som vi in­rett med ge­nom åren.

Långt till­ba­ka i ti­den satt gub­bar hem­ma på går­den och tälj­de, någ­ra blev världs­be­röm­da som till ex­em­pel Dö­der­hul­tarn från Os­kars­hamn. Un­der 1940-ta­let fort­sat­te slöj­dan­det i trä. Men när 1950-ta­let kom blev trä tren­digt – det skul­le va­ra te­ak. I så­väl Dan­mark som Sve­ri­ge dök plöts­ligt fö­re­tag upp som till­ver­ka­de ting i te­ak. I Gö­te­ne i Väs­ter­göt­land väx­te sig Karl Holm­bergs fir­ma stor. De gjor­de bric­kor, skå­lar och and­ra bruks­före­mål i trä. I Gäv­le blev trätäl­ja­ren John­ny Mats­son världs­be­römd. Hans form­språk upp­märk­sam­ma­des i en ut­ställ­ning på NK i Stock­holm 1952. Se­dan bar det av ut i värl­den, för att där­ef­ter fal­la i glöms­ka. Nu är John­ny Mats­sons sni­da­de konst till­ba­ka igen och pri­ser­na sti­ger.

I SLU­TET AV 1950-TA­LET bör­ja­de ock­så glas­konst­nä­ren Erik Höglund ar­be­ta i trä. 1960 pre­sen­te­ra­de han sin förs­ta kol­lek­tion, någ­ra år se­na­re kom hans barn­möb­ler i trä. Så små­ning­om gjor­de han även speg­lar och möb­ler. Vid glas­bru­ket Bo­da star­ta­de man fak­tiskt ett eget snic­ke­ri som het­te Bo­da trä. Idag är Höglunds ljus­sta­kar, skå­lar, speg­lar, säng­ar, pal­lar och gung­häs­tar ef­ter­frå­ga­de igen.

Un­der slu­tet av 1960-ta­let blev fu­ru mo­de. Helst skul­le det va­ra sni­dat i ro­busta­re stil. En konst­när som gjort un­der­ba­ra ljus­sta­kar i den­na stil är Gun­nar Ka­ne­vad från Lin­kö­ping, au­to­di­dakt. Han har mest va­rit känd i sitt lo­ka­la om­rå­de, men nu bör­jar fler och fler få upp ögo­nen för hans konst­hant­verk.

PÅ ÅRETS ANTIKMÄSSA fanns bland en spe­gel av Ka­ne­vad med hos en av de tren­di­ga­re ret­ro­hand­lar­na. Pri­set på den uni­ka spe­geln var 18 000 kr, ba­ra någ­ra år ti­di­ga­re gick lik­nan­de Ka­ne­vadspeg­lar för un­der tu­sen­lap­pen på auk­tion. Så håll ögo­nen öpp­na, det går fort­fa­ran­de att fyn­da vac­kert och unikt konst­hant­verk i trä.

Ingick i en grupp på fy­ra fräc­ka gal­gar i fu­ru, 1970-tal. Utrop 1 500 kr, men klub­ba­des för 400 kr hos Auk­tions­ver­ket on­li­ne. Trä­skulp­tur av John­ny Mattsson, 14 cm hög, mo­no­gram­sig­ne­rad. Hans als­ter fanns att kö­pa i så­väl Syd­ney, To­kyo, och New York på 1950-ta­let. Utrops­pris 2 000 kr, såld för 1 400 kr hos Stads­auk­tion Sundsvall i ju­ni.

SKÅL. Av träsni­da­ren John­ny Mats­son från Gäv­le. 23 cm hög och 28 cm bred. Sig­ne­rad JM. Bru­kar klub­bas för mel­lan 3 000 och 10 000 kr.

LJUS­STA­KE. I fu­ru, stämp­la­de Bo­da trä, Form Erik Höglund. Fem styc­ken ha­de ett utrop på 500 kr hos Gomér & An­ders­son för någ­ra år se­dan. Sål­des dock ej, idag skul­le de va­ra myc­ket he­ta­re. GALGE.

MORTEL. I brons och te­ak, stämp­lad Gard­berg Bo­da Fin­land. 1950tal. Utrops­pris 3 000 kr Bu­kowskis on­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.