Vår på ve­ran­dan

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare -

Det har va­rit en ovan­ligt mild vin­ter i år, snö­skyf­feln har fått stå kvar i bo­den och det har i stort sett va­rit cy­kel­vä­der he­la ti­den, även om var­ning för hal­ka då och då har va­rit på sin plats. Ex­tra skönt har det va­rit att slip­pa skot­ta vår låånga in­fart in till hu­set. De se­nas­te tre vint­rar­na har det känts som om Norr­land lig­ger strax sö­der om Stock­holm.

På min sva­la glas­ve­ran­da har aga­ven och myr­ten­trä­den bi­dat sin tid men nu ro­par de på att få kom­ma ut i full fri­het igen; som all­tid blir de an­grip­na av små­kryp fram­åt sen­vin­tern, då bris­ten på sol­ljus får mot­stånds­kraf­ten att si­na.

Nu har de fått säll­skap av all­de­les färs­ka pe­lar­gon­stick­ling­ar från årets ut­flyk­ter till Wi­brant Rock­da­la och Sune Tryggs han­dels­träd­gård. Vad sägs om ”En stil­la flirt”, ”Öm­ma ögon” och ”Whis­key and Wi­ne” – lå­ter in­te det som en fin kom­bi­na­tion? Vi får se fram­åt för­som­ma­ren hur de ar­tar sig, men det är all­tid li­ka ro­ligt att prö­va nya sor­ter. All­ra mest gil­lar jag doft­pe­lar­go­ner och i år har sam­ling­en ut­ö­kats med någ­ra som dof­tar ka­nel och ber­ga­mott.

Stick­ling­ar är an­nars väl­digt lätt att ta själv, i det här num­ret, si­dan 20, vi­sar vi hur du för­ö­kar di­na fa­vo­ri­ter och får såd­den att spi­ra. Vill man od­la nya spän­nan­de sor­ter av grön­sa­ker och blom­mor är det näs­tan ett mås­te att så från frö, myc­ket av det som finns i frö­ka­ta­lo­ger­na går näm­li­gen in­te att få tag på som plan­ta. Årets fröny­he­ter på si­dan 42 bju­der på smak­ful­la väx­ter för bå­de gom och öga.

Lök är en bas­va­ra med många för­tjäns­ter; lättod­lad, ex­tremt nyt­tig och god, lök in­ne­hål­ler den fem­te grundsma­ken, som ja­pa­ner­na kal­lar uma­mi, så det är in­te alls kons­tigt att vi an­vän­der den till näs­tan all mat­lag­ning. På si­dan 24 kan du lä­sa om oli­ka sor­ters lök och hur du lyc­kas med od­ling­en.

Ett en­kelt sätt att för­länga od­lings­sä­song­en är att skaf­fa en driv­bänk. Med iso­le­ring blir den även en bra vin­ter­för­va­ring. Se mer om hur du byg­ger en driv­bänk på si­dan 28.

In­gla­sat är in­te ba­ra nå­got som får vå­ra väx­ter att tri­vas – ett gröns­kan­de ute­rum gör myc­ket för väl­be­fin­nan­det. I en ute­rums­gui­de på si­dan 32 vi­sas stan­dard­lös­ning­ar, som man med li­te hän­digt hand­lag kla­rar av att sät­ta upp själv, så­väl som skräd­dar­syd­da kon­struk­tio­ner med hög de­sign­fi­nish. Och på si­dan 33 häl­sar vi på hos Ing­e­la och Mi­kael som skör­dar fi­kon i sitt egen­bygg­da ute­rum.

Och så slår vi ett slag för nyt­to­djur som ett na­tur­lig sätt att rå på oli­ka ska­de­an­grepp i träd­går­den, si­dan 61. Ju mind­re gif­ter desto bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.