Zonkar­ta över Sve­ri­ge

Riks­för­bun­det Svensk Träd­gårds

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare -

Sve­ri­ge är indelat i zo­ner ef­ter kli­ma­tet. Od­lings­zo­ner­na på­ver­kas av vin­dar, bredd­grad och när­he­ten till vat­ten och in­land. Zon 1 har det mil­das­te och mest gynn­sam­ma kli­ma­tet, zon 8 är rik­tigt hårt och tufft för växterna. Det­ta är en­dast rikt­lin­jer och kan skil­ja nå­got steg åt bå­da håll be­ro­en­de på hur lä­get är för din träd­gård.

©Riks­för­bun­det för Svensk Tr äd­gård Kar­tan pub­li­ce­rad med er­for­der­ligt till­stånd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.