D

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 2 2015 -

I au­gusti blom­mar sy­ren­hor­ten­si­an med enor­ma blom­kla­sar. Bakom plan­ket döl­jer sig gril­len och en li­ten ar­bets­hör­na. I per­go­lan är det skönt att sit­ta i kvälls­so­len med ett glas vin me­dan ma­ten blir klar på gril­len. et går att ska­pa en träd­gård från noll till hund­ra på ett få­tal år. Om man har vil­jan, kun­ska­pen, star­ka ar­mar och äls­kar träd­gård. Då är näs­tan allt möj­ligt. På åt­ta år har Kristi­na och Bos­se ska­pat en rik­tig träd­gård till sitt ga­vel­rad­hus i Häs­sel­by vil­las­tad. En träd­gård som är lum­mig, prun­kan­de och be­bodd, med oli­ka rum av skif­tan­de ka­rak­tär och växt­lig­het.

– Egent­li­gen skul­le man kun­na sä­ga att här fanns ing­en träd­gård, skrat­tar Kristi­na. Det var en brant slut­tan­de gräs­mat­ta och en skogs­bac­ke med fem allt­för sto­ra träd, någ­ra bus­kar och ett par igen­vux­na ra­bat­ter.

GROVARBETE OCH TÅ­LA­MOD Skott­kär­ra och spa­de blev star­ten. För he­der­ligt hårt kropps­ar­be­te är vad som lig­ger bakom da­gens träd­gård. Kristi­na har grävt och fors­lat jord. For­mat och byggt upp. Grävt ut än­nu mer och flyt­tat sto­ra jord­par­ti­er från ena hör­nan av träd­går­den till den and­ra. Jord från slän­ten har flyt­tats till ute­plat­sen, så den ni­vån av träd­går­den har ut­ö­kats med fle­ra me­ter och av­grän­sas nu med en bux­boms­häck från den asi­a­tis­ka de­len.

– Det har va­rit myc­ket grovarbete, sä­ger Kristi­na glatt. De förs­ta åren äg­nan­de jag åt att for­ma träd­går­den. Gick många pro­me­na­der runt i träd­går­den me­dan jag gjor­de grova skis­ser, mar­ke­ra­de ut ra­bat­ter och gång­ar med spray­färg och fun­de­ra­de på gång­ar och trap­por och av­gräns­ning­ar mot gran­nar. Det sista vi gjor­de klart var dam­men.

Tå­la­mod är en ef­ter­strä­vands­värd egen­skap när man ska­par träd­gård. Men för att in­te trött­na halv­vägs var Kristi­na no­ga med att gö­ra klart en del i ta­get. Be­lö­ning ska­par ut­hål­lig­het. He­la träd­går­den fick in­te va­ra en en­da stor jord­hög sam­ti­digt, så Kristi­na bör­ja­de upp­i­från ga­tan och ar­be­ta­de sig ner mot sko­gen. For­ma­de en del, in­för­skaf­fa­de plan­tor och plan­te­ra­de. En del plan­tor togs med från den för­ra träd­går­den. Näs­ta vår var det dags för näs­ta del, och om vin­tern satt hon där och skis­sa­de. In­spi­ra­tio­nen kom från ti­di­ga­re träd­går­dar, böc­ker och tid­ning­ar, re­sor, eng­els­ka träd­gårds­pro­gram och en stor träd­gårds­lust och kre­a­ti­vi­tet som vil­le ut.

BLOMST­RAN­DE MIN­NEN Bos­ses släkt äg­de Sol­bac­kens han­dels­träd­gård i Häs­sel­by, den sista kvar­va­ran­de av de en gång hund­ra han­dels­träd­går­dar som fanns i Häs­sel­by. På Sol­bac­ken od­la­de man i hu­vud­sak kruk­väx­ter och som­mar­blom­mor.

– Idag finns ing­en av des­sa kvar, sä­ger Bos­se. Kon­kur­rens från ut­lan­det, i förs­ta hand Dan­mark och Hol­land och höga ener­gipri­ser gjor­de det myc­ket svårt att få lön­sam­het i det som od­lats i Sve­ri­ge. Dess­utom steg mark­pri­ser­na i Häs­sel­by så kraf­tigt att många träd­gårds­mäs­ta­re val­de att säl­ja mar­ken och läg­ga ner och/el­ler star­ta nytt på and­ra or­ter där mar­ken var be­tyd­ligt bil­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.