U

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdskalender: Maj-juni -

ti­från ga­tan i vil­la­om­rå­det går det knap­past att ta mis­te på var Ani­ta och Gert bor. Fram­för och runt de­ras vi­ta hus från bör­jan av 1900-ta­let stå­tar näm­li­gen ett läc­kert hav av fär­ger – allt från ro­sa, li­la, gult och rött, till oran­ge, brons och fle­ra ku­lö­rer blan­da­de med varand­ra.

De har in­te mind­re än drygt 300 oli­ka sor­ters dahlior.

–Vi bör­ja­de sam­la på dem för ti­o­ta­let år se­dan och har ut­ö­kat för var­je som­mar som har gått. Det är en fan­tas­tiskt vac­ker blom­ma som finns i många oli­ka sor­ter och fär­ger, in­le­der Gert.

OVAN­LI­GA OCH HÄF­TI­GA – De är ock­så väl­digt tack­sam­ma och lätt­sköt­ta. När vi satt knö­lar­na i jor­den un­der vå­ren tar det of­ta fart så fort att ogrä­set in­te har en chans. Dah­li­or­na blir som en mark­täc­ka­re, en gans­ka hög så­dan, ler Ani­ta.

Bland sor­ter­na märks bland an­nat ane­mo­nö-dah­lia, boll-dah­lia, fran­sad, kak­tus­dah­lia, mörk­bla­dig, näck­ros-dah­lia, or­kidédah­lia, pi­on-dah­lia, pom pom-dah­lia och halskrås-dah­lia.

– Mest ovan­lig och svår att få tag på är nog ane­mon-dah­lia och halskrås-dah­lia. Men all­ra fi­nast tyc­ker vi att näck­ros­dah­li­an är med sin här­li­ga ren­het. Och häf­ti­gast är gi­raff-dah­li­an, som in­går i or­kidédah­li­an. Den är ran­dig åt fel håll och väl­digt an­norlun­da. Dess­utom skrä­par den in­te ned så myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.