Od­la med

bar­nen

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Sidan 1 - TEXT OCH FOTO LIN­DA OLSSON OCH EVA OLSSON To­mat Pum­pa Rä­di­sa Är­ter och Man­gold

GRÖN­SA­KER

Grön­sa­ker krä­ver gans­ka myc­ket sköt­sel, men det bar­nen tyc­ker är väl­digt ro­ligt att od­la då de får skör­da och äta av det som de själ­va har plan­te­rat. Rä­di­sor tar un­ge­fär en må­nad från sådd till skörd, vil­ket gör att man kan så och skör­da minst ett par gång­er un­der som­ma­ren. För­u­tom att det är lä­ro­rikt för bar­nen att få se hur de­ras mat egent­li­gen väx­er, kan det va­ra en bra me­tod för att få dem att äta mer nyt­ti­ga grön­sa­ker.

Oli­ka pum­por, som ex­em­pel­vis hal­lo­ween­pum­por el­ler pryd­nads­pum­por bru­kar va­ra

BLOM­MOR

Blom­mor som kras­se och ring­blom­ma finns i många här­li­ga fär­ger och de krä­ver in­te alls myc­ket om­vård­nad för att växa sig sto­ra och vack­ra. De fles­ta som­mar­blom­mor och grön­sa­ker kan man så di­rekt på den till­tänk­ta växt­plat­sen så fort ris­ken för natt­frost är över.

Ska man så många oli­ka frö­er är det bäst att mär­ka ut dem med skriv­na eti­ket­ter el­ler glasspin­nar så att man har koll på vad som är vad. Om man dess­utom skri­ver da­tum så vet man hur lång tid pro­ces­sen har ta­git.

Frö­er kan hål­la i många, många år. Men vill man va­ra sä­ker på att gro­bar­he­ten är hög och att frö­na kom­mer igång snabbt, bör man sat­sa på nya frön.

Barn är in­te alltid så tål­mo­di­ga ut­an vill snabbt kun­na se ett re­sul­tat för att in­te trött­na.

EN EGEN PLÄTT

Om man har mind­re barn bru­kar de of­ta nöja sig med att ba­ra få va­ra med och tit­ta på och hjäl­pa till li­te, me­dan de li­te äld­re bar­nen gär­na tar på sig stör­re upp­drag. De kan ex­em­pel­vis få en bit av trädgårdslandet el­ler ra­bat­ten där de själ­va får be­stäm­ma vad de ska plan­te­ra och skö­ta om. Med eg­na träd­gårds­hands­kar och fi­na red­skap bru­kar od­lan­det bli en ro­lig och po­pu­lär lek.

SOLROSEN – EN STORFA­VO­RIT! Sol­ro­sor är en av de säk­ras­te blom­mor­na att sat­sa på när man ska så till­sam­mans med barn. De har sto­ra frön som är lät­ta för små barn­hän­der att han­te­ra. De har ock­så en otro­lig va­ri­a­tion bå­de i färg och form, stor­lek och höjd. De väx­er bra i he­la lan­det och krä­ver in­te alls myc­ket sköt­sel, så bar­nen kan näs­tan helt själ­va ta an­svar för sin egen sol­ros­ra­batt. Sol­ro­sor är ock­så myc­ket snabb­väx­an­de. I ett so­ligt och gynn­samt lä­ge med god jord och ex­tra göds­ling kan solrosen växa sig långt över sin lil­la träd­gårds­mäs­ta­res längd. Till bar­nens sto­ra för­tjus­ning kan de nå en höjd på över tre me­ter och näs­tan bli som en li­ten va­jan­de sol­rosskog!

Vill man bli över­ras­kad av vad som kom­mer upp, kan man kö­pa en fröpå­se med blan­da­de sol­ros­frön som in­ne­hål­ler oli­ka fär­ger och va­ri­an­ter.

Sol­ro­sor kan sås di­rekt på växt­plat­sen så fort ris­ken för natt­frost är över, men då mis­sar man li­te av det ro­li­ga. Man vill ju kun­na tit­ta när­ma­re på vad som hän­der med frö­et. Dess­utom blom­mar de ti­di­ga­re och de blir än­nu stör­re om man för­kul­ti­ve­rar dem.

tt tän­ka på när man od­lar till­sam­mans med barn är att väl­ja väx­ter som ga­ran­te­rat ger gott re­sul­tat. Det är ju ing­en höj­da­re om den förs­ta od­ling­en blir ett stort fi­asko. Där­för ska det va­ra snabb­väx­an­de, tå­li­ga och lätt­sköt­ta väx­ter. upp­skat­ta­de ef­tersom de väx­er snabbt och ger en ro­lig frukt. Men då mås­te man räk­na med att ge dem näs­tan dag­lig sköt­sel för att de in­te ska tor­ka ut.OVAN To­mat­plan­ta.NE­DAN Tid­punk­ten för att på­bör­ja för­kul­ti­ve­ring­en är li­te be­ro­en­de på var i lan­det man bor, men april må­nad bru­kar va­ra en bra tid. Bar­nen kan hjäl­pa till att fyl­la på såjord blan­dat med li­te sand. Fuk­ta jor­den med en blomspru­ta och låt se­dan bar­nen pil­la ner frö­na.

VÄNS­TER Ro­ligt att själv få skö­ta om si­na grö­dor.HÖ­GER Det finns många bra red­skap som är an­pas­sa­de för barn. De är mind­re, lätt­han­ter­li­ga och in­te så vas­sa.NE­DAN Låt bar­nen få en egen plätt där de får od­la vad de vill.

OVAN Solrosen väx­er snabbt. Det är näs­tan så man kan se hur den väx­er! Bar­nen bru­kar bli myc­ket för­vå­na­de när de ser hur blom­man väx­er om dem på ba­ra nå­gon må­nad. Vatt­na med göd­sel­vat­ten och sol­ro­sor­na väx­er sig än­nu hög­re.

Sol­ros­grodd.Gi­gan­teus blir 150-500 cm hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.