SÅ LYC­KAS DU MED OD­LING­EN

Lyc­kad od­ling krä­ver kva­li­tets­jord. Men som lek­man är det svårt att av­gö­ra hur en bra jord ser ut. Ex­per­ten Pia Holm­berg ger si­na tips.

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Sidan 1 -

Med jord är det pre­cis som med myc­ket an­nat, du får det du be­ta­lar för. Dy­ra­re jord in­ne­hål­ler fler nä­rings­äm­nen och dy­ra­re rå­va­ror. Pro­ble­met är ba­ra ett: det syns in­te. Men som kon­su­ment finns det någ­ra sa­ker du kan gö­ra, tip­sar Pia Holm­berg, hor­to­nom och pro­dukt­spe­ci­a­list på bland an­nat jord. – Tit­ta alltid på va­ru­de­kla­ra­tio­nen. Ju hög­re kon­duk­ti­vi­tet, el­ler led­nings­för­må­ga, som an­getts, desto mer växt­nä­ring NPK, kvä­ve, fos­for och ka­li­um finns i jor­den. Or­ga­niskt göds­lad jord och konst­göds­lad mås­te dock jäm­fö­ras var för sig ef­tersom or­ga­nisk göd­sel in­te ger sam­ma ut­slag vid prov­tag­ning. Nä­rings­äm­nen till­sätts, lik­som kalk som hö­jer pH till 5,5–6,5 för en nor­mal­jord. – Har du för högt el­ler för lågt pH blir det in­te ba­lans på mikro­nä­ring­en och väx­ter­na mår in­te bra. De van­li­gas­te felen od­la­re gör är att kö­pa bil­lig jord och att in­te göds­la, be­rät­tar Pia. – Välj en kva­li­tets­jord an­pas­sad ef­ter din växt, sär­skilt om du ska od­la i kru­kor. Men in­te ens i den bäs­ta jor­den räc­ker nä­ring­en för evigt, till­sätt ny göd­sel när väx­ter­na blir stör­re, det bäs­ta är att göds­la li­te och of­ta.

All jord i han­deln är ba­se­rad på torv. Den gör jor­den luf­tig och via po­rer­na trans­por­te­ras nä­rings­äm­ne­na till röt­ter­na när du vatt­nar. Tor­ven blan­das med sand och le­ra som ökar jor­dens för­må­ga att su­ga upp vat­ten.

Grann­går­den har ett brett ut­bud av jord och göd­sel för oli­ka be­hov i träd­går­den. Al­la an­pas­sa­de ef­ter svens­ka för­hål­lan­den och sam­man­sat­ta med hjälp av lång er­fa­ren­het av pro­fes­sio­nell od­ling.

Hor­to­no­men Pia Holm­berg är pro­dukt­spe­ci­a­list på svens­ka Has­sel­fors Garden som är Grann­går­dens le­ve­ran­tör av jord och göd­sel.

Om du är då­lig på be­vatt­ning är chan­ser­na stör­re att lyc­kas med en stör­re kru­ka, tip­sar Pia.

Grann­går­den säl­jer var­je år över 2 mil­jo­ner säc­kar jord och göd­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.