Njut nu!

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare - Sylvia Mar­tens ko­lo­nist och kor­rek­tur­lä­sa­re

Den­na tid är den un­der­ba­ras­te och mest löf­tes­ri­ka – nu när vi har he­la som­ma­ren fram­för oss. Tre he­la må­na­der med sol, um­gänge och vär­me för­hopp­nings­vis, och le­dig­het som vi i tan­ken för­sö­ker få till en evig­het …

Just nu är som­ma­ren ny, växt­lig­he­ten fräsch och gröns­kan­de, fåg­lar­na sjung­er fort­fa­ran­de och allt om­kring oss är i till­växt. Just nu finns an­led­ning att ta va­ra på det­ta nu! El­ler är kanske li­vet som bäst när man vän­tar på nå­got gott. Att så blom- el­ler grön­saks­frö­er och se fram­för sig hur man i au­gusti ploc­kar en bu­kett vack­ra som­mar­blom­mor el­ler skör­dar de egenod­la­de in­gre­di­en­ser­na till en sal­lad. Att sät­ta mas­sor av dah­li­aknö­lar i sin träd­gård om vå­ren och ve­ta att man kom­mer att få nju­ta av de oli­ka sor­ter­nas färg- och form­ri­ke­dom he­la som­ma­ren, som Gert och Ani­ta i Mjöl­by gör.

Barn är sto­ra livs­konst­nä­rer och be­hö­ver säl­lan på­min­na sig själ­va om att nju­ta, som vi vux­na mås­te gö­ra ibland. Där­för är det ex­tra ro­ligt att job­ba med dem i träd­går­den, de kan verk­li­gen lä­ra oss att se det lil­la, en konst vi kanske för­lo­ra­de när vi väx­te upp. Läs på si­dan 38 hur du ock­så kan in­spi­re­ra de små till att få lätt­sköt­ta od­ling­ar. Bland bok­tip­sen hit­tar du även ”Od­la – steg för steg” med tyd­li­ga be­skriv­ning­ar av enk­la od­lings­pro­jekt för de små bli­van­de träd­gårds­mäs­tar­na.

En skön stol, el­ler kanske till och med en dag­bädd pla­ce­rad i ett skug­gigt hörn av träd­går­den, kan ibland va­ra en hjälp för al­la som har det svårt att ta det lugnt. In­spi­ra­tion för my­sig träd­gårds­möble­ring hit­tar du på si­dan 47–55. Har du ener­gi över och gil­lar att gö­ra sa­ker själv har vi en be­skriv­ning på ett la­gom svårt pro­jekt, en prak­tisk bänk vil­ken kan fun­ge­ra bå­de som sitt­bänk, bloms­ter­bord el­ler av­last­nings­y­ta. Och be­hö­ver du li­te hjärn­gym­nas­tik i häng­mat­tan kan träd­gårds­korsor­det va­ra en ut­ma­ning.

Vad du än gör – job­bar med träd­går­den, la­tar dig på badstran­den el­ler har pick­nick i par­ken – pas­sa på att nju­ta. Nu!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.