3

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare -

1. Ing­et slår käns­lan av lyx när man kan ploc­ka obe­spru­ta­de, fel­fria höst­hal­lon från eg­na bus­kar. De bru­kar få stå orör­da ef­tersom de mog­nar sent på året då in­sek­ter­na är få. De har in­te sam­ma star­ka arom som som­ma­rens vild­hal­lon, men får de mog­na or­dent­ligt på bus­ken blir de sto­ra, mör­ka och sö­ta.

2. Har du ro­senkvit­ten i din träd­gård så pas­sa på att ploc­ka in dem in­nan fros­ten. Lägg dem i en korg och ställ den för­slagsvis nä­ra där du of­ta sit­ter, kanske vid din da­tor hem­ma. Un­der någ­ra vec­kor, när de tor­kar, av­ger de en un­der­bar doft som gör en på gott hu­mör och är li­te uppig­gan­de. Nyploc­ka­de fruk­ter är grö­na, ef­ter en tid in­om­hus går fär­gen mer mot gult och ibland li­te rött. Om man har många fruk­ter kan man läg­ga någ­ra i en plast­på­se i ky­len och ta fram till jul, då de and­ra har skrump­nat.

3. Stock­ro­sor­na är verk­li­gen en höj­da­re fram­åt sen­som­ma­ren. De finns i så många oli­ka fär­ger och även med dubb­la blom­mor. Ibland viss­nar bla­den och he­la plan­tan ger ett sorg­ligt in­tryck, det är stock­ros­rost, orsakad av svamp­spo­rer och den drab­bar även mal­va. Mal­va och stock­ro­sor kan smit­ta varand­ra. Man kan för­hind­ra att svamp­spo­rer­na sprids ge­nom att ploc­ka av de ne­ders­ta bla­den, spe­ci­ellt de som nud­dar jor­den, och täc­ka runt plan­tan med ny frisk jord el­ler läg­ga ut tid­nings­pap­per runt stam­men. De är in­te helt lät­ta att så, de vill helst för­ö­ka sig själ­va, i när­he­ten. Strö ut mog­na frön runt mo­der­plan­tan så kan du flyt­ta de små plan­tor­na sen när de grott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.