S

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 3 2015 -

om event­kre­a­tör har Zlat­ko Ne­da­nov­ski ett stän­digt män­ni­sko­surr om­kring sig på job­bet. När han kom­mer hem till ci­ty­träd­går­den i skåns­ka Eslöv byts dock det surret mot ett mer na­tur­ligt så­dant. Här kan han ska­ka av sig job­bet och fin­na ro ef­ter en hek­tisk ar­bets­dag.

– Att sit­ta på trap­pan bar­fo­ta och blic­ka ut över min lil­la oas med en kaf­fe i han­den … den käns­lan är obe­skriv­lig. Att kän­na dof­ten som vin­den för med sig, surret från in­sek­ter och hö­nan Ag­das kack­lan­de om att hon har lagt ett ägg är ma­giskt. Det här är det bäs­ta stäl­let på jor­den för att hit­ta ba­lan­sen i mitt liv, sä­ger Zlat­ko Ne­da­nov­ski.

Ag­da är fa­mil­jens fjä­der­kläd­da hus­djur och kom till träd­går­den för fy­ra år se­dan: ett spon­tan­be­slut när en släk­ting vil­le bli av med en hö­na som ba­ra vil­le vär­pa ägg. Hö­nan fick bo i fa­mil­jen Ne­da­novskis ga­rage un­der ti­den hon ru­va­de och när hon fick kyck­ling­ar bygg­de Zlat­ko en li­ten höns­gård hem­ma.

– Att häm­ta färs­ka ägg var­je dag un­der sä­song är en lyx. Där­e­mot åt Ag­da upp al­la vå­ra jord­gub­bar i som­ras, så vi fick in­te sma­ka någ­ra själ­va, skrat­tar Zlat­ko.

ÅTER­SKA­PAR BARN­DOMS­HEM­MET Fa­mil­jens hus, det röd­bru­na te­gelslot­tet på cir­ka 500 kvadrat­me­ter, bygg­des 1903 av central­po­lis­che­fen Möl­ler i ju­gend/eng­elsk man­sion­s­til och är Zlat­kos barn­doms­hem. Hans förs­ta käns­la var att åter­ska­pa det som det såg ut för hund­ra år se­dan.

– Men med års­ti­der­na för­änd­ra­des ock­så mi­na krav och vi vil­le istäl­let gö­ra om träd­går­den så att den pas­sa­de vå­ra nu­ti­da be­hov. Vi vil­le ha en oas för he­la fa­mil­jen där vi kun­de springa runt bar­fo­ta trots tist­lar, höns­bajs och ge­ting­ar, sä­ger Zlat­ko.

Zlat­kos grö­na fing­rar blev dril­la­de re­dan i ti­dig ål­der av hans pap­pa, som stän­digt bo­ta­ni­se­ra­de i sam­ma träd­gård som so­nen nu har ta­git över.

– Att så och se­dan se det växa är en ma­gisk re­sa som är svår att be­skri­va. Det ger per­spek­tiv på li­vet och har lärt mig be­härs­ka mitt tå­la­mod. Idag är gi­vet­vis Zlat­kos eg­na barn med och plan­te­rar, lik­som Zlat­ko själv fick va­ra med si­na för­äld­rar och lä­ra sig träd­gårds­kons­ten.

– De tyc­ker in­te all­tid att det är kul att så och plan­te­ra, men de äls­kar att skör­da. Vi för­sö­ker att plan­te­ra mer bär av många oli­ka sor­ter så att man kan lad­da ener­gi­de­pån, sam­ti­digt som man kan gå runt och nju­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.