M

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Innehåll Nr 3 2015 -

akar­na Ot­tos­sons ska­pel­se är ing­en träd­gård i mäng­den – ut­an stic­ker verk­li­gen ut och är en rik­tig höj­da­re. Ni­våskill­na­den från top­pen, där de­ras hus är be­lä­get, till un­ders­ta de­len mä­ter näm­li­gen 15 me­ter.

Brist på mo­tion är med and­ra ord ing­et pro­blem när det gäl­ler att pyss­la om sitt verk…

– Det finns en del att tän­ka på med en så kraf­tig lut­ning. Bland an­nat att dra den själv­gå­en­de mo­torgräs­klip­pa­ren på tvä­ren. Upp och ned är in­te att fun­de­ra över ens en gång, sä­ger Ag­ne­ta och Ru­di och ler.

En stor för­del med att od­la i en så stor slutt­ning är att växterna lyfts fram på ett bätt­re sätt.

– Det blir som en an­nan di­men­sion och är här­ligt att kun­na sit­ta högst upp och tit­ta ut över al­la blom­mor, sä­ger Ag­ne­ta.

VÄRT ALLT JOBB OCH SLIT De 21 lin­dar­na – som ut­gör al­lén mot hu­set och in­ram­ning­en av tom­ten – plan­te­ra­des an­tag­li­gen i slu­tet av 1800-ta­let. På 1920-ta­let form­klipp­tes trä­den som ko­ner en­ligt gam­la fo­to­gra­fi­er, men det har änd­rats med ti­den. Nu­me­ra be­skär (ham­lar) de trä­den var­je år.

An­nars har pa­ret an­lagt all­ting på egen hand.

– Först var det re­na djung­eln här och det var in­te ut­an att man fun­de­ra­de en extra gång vad vi var på väg att ge oss in i. Även om det in­ne­bu­rit myc­ket jobb och slit, har det va­rit värt all­ting.

Träd­går­den om­ring­as av 225 me­ter sten­mur – to­talt cir­ka 550 syn­li­ga sto­ra ste­nar. Dess­utom följs lin­dal­lén av tre sto­ra sten­trap­por.

Ru­di har själv lagt ste­nar mel­lan trap­por­na, runt hu­set och på ter­ras­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.