I MA­TEN

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gör Det Själv -

Jord­ärt­skoc­kan är mot­stånds­kraf­tig mot sjuk­do­mar och kla­rar till och med av att de­la jord med ogräs som till stor del kvävs av plan­tans enor­ma växt­kraft. Fullt upp­vux­en får den kraf­tig stjälk och blir drygt 2 me­ter hög. Mot slu­tet av som­ma­ren väx­er jord­ärt­skoc­kan som mest och kan då be­hö­va extra nä­ring i form av ex­em­pel­vis gräs­klipp som ock­så hjäl­per till att hål­la fuk­ten. kvar i jor­den och tas upp un­der vå­ren. Det finns sor­ter med vitt, gult el­ler rött skal men själ­va köt­tet är vitt hos al­la sor­ter­na. När jord­ärt­skoc­kans knö­lar till­reds ut­veck­las en len och mild smak som pas­sar ut­märkt till sop­pa, gra­täng, mos el­ler puré. All­ra enklast och gott är att nju­ta jord­ärt­skoc­kor­na lätt kok­ta med li­te smör till. De kan ock­så ätas råa, tunt ski­va­de med ci­tron över i en sal­lad, men sma­ken kom­mer mer till sin rätt när de ko­kas.

Tilla­ga jord­ärt­skoc­kor­na så snart som möj­ligt ef­ter att du grävt upp dem, då är de som go­dast. Ty­värr tål de in­te att lag­ras sär­skilt länge ut­an blir då mju­ka och tap­par smak. Vill du lag­ra dem läng­re bör de för­va­ras svalt och fuk­tigt och helst täck­ta av sand. De kan ock­så lig­ga kvar i jor­den och grä­vas upp när tjä­len gått ur mar­ken. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att gö­ra puré av jord­ärt­skoc­kor­na som du fry­ser in och se­dan an­vän­der i till ex­em­pel sop­por.

An­sa skoc­kor­na pre­cis in­nan tillag­ning­en. Skra­pa el­ler skär bort fu­la fläc­kar. Lägg dem i kallt vat­ten, gär­na med li­te ci­tron i, an­nars mörk­nar de. Ef­tersom knö­lar­na har en ojämn form kan de ibland va­ra svå­ra att ska­la. Är de svårska­la­de kan du ko­ka dem en kort stund och se­dan ta bort ska­let med po­ta­tis­ska­la­re el­ler en li­ten kniv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.