Rums­lig­het

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

När man pra­tar om att ska­pa rum i träd­går­den finns det bland an­nat oli­ka sätt att ska­pa väg­gar. Man kan an­vän­da sig av häc­kar, plank, bus­kar, mu­rar el­ler sta­ket. Vil­ken ram man väl­jer be­ror på fle­ra fak­to­rer – om­giv­ning­en, tå­la­mod och in­te minst sma­ken. Själ­va väg­gen be­hö­ver i vis­sa fall även age­ra gräns och av­skärm­ning mot tra­fik el­ler in­syn. Ett plank el­ler en spal­jé med klät­ter­väx­ter blir en snab­ba­re lös­ning än att vän­ta på att en häck ska växa upp. Det är där­för av största vikt att man bör­jar med träd­går­dens ram­verk, just för att det tar någ­ra år in­nan ex­em­pel­vis häc­kar vux­it till sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.