Av­de­la­re

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Nu be­hö­ver det in­te all­tid va­ra höga häc­kar, plank el­ler dy­likt som om­ger de­lar av träd­går­den det kan räc­ka myc­ket väl med ett läg­re sta­ket el­ler häck som av­grän­sa­re mel­lan oli­ka de­lar av tom­ten. Med hjälp av en vac­ker grind som blick­fång får man en tyd­lig sig­nal om att man kan ta sig vi­da­re in­om el­ler ut från tom­ten. Många träd­går­dar kom­mer till ge­nom att väx­ter som man in­te vet nå­got om spon­ta­nin­köps, för att se­dan grä­vas ner där det rå­kar fin­nas plats. Ef­ter en tid bru­kar man se­dan få lov att ”mö­ble­ra om”. Det är in­te helt en­kelt att gö­ra en plan. Det går åt myc­ket tid vid skiss­bloc­ket för att kom­ma fram till en hel­het som man kän­ner sig nöjd med. Om man kör fast kan man na­tur­ligt­vis all­tid sö­ka hjälp av nå­gon pro­fes­sio­nell träd­gårds­pla­ne­ra­re el­ler de­sig­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.