Oli­ka ma­te­ri­al

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Det finns and­ra ma­te­ri­al att an­vän­da sig av för att ska­pa rums­lig­het, det be­hö­ver in­te all­tid va­ra väx­ter. Sten­mu­rar kan va­ra otro­ligt vack­ra om än ett rik­tigt tungt ar­be­te att ge­nom­fö­ra. Om man in­te vill byg­ga mur på fri hand kan man an­vän­da så kal­la­de ga­bio­ner, stål­ställ­ning­ar i en be­stämd stor­lek som fylls med sten. Ved är ett an­nat vac­kert ma­te­ri­al om än mer av till­fäl­lig ka­rak­tär som kan stap­las i bå­de hug­gen form el­ler som stoc­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.