För grill­mäs­ta­ren

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Följ med till Frank­lin Bar­becue i Aus­tin, Tex­as. I ”Frank­lin Bar­becue” mö­ter vi Aa­ron Frank­lin, man­nen bakom USA:s mest be­röm­da bar­becue. Aa­rons histo­ria bör­ja­de på en par­ke­rings­plats i Aus­tin, där han lang­a­de bris­ket från en gam­mal truck. Ma­ten sål­de slut och på ett par vec­kor ha­de kön bör­jat växa runt kvar­te­ret var­je dag. Aa­ron dri­ver nu­me­ra Frank­lin Bar­becue till­sam­mans med sin fru Sta­cey och i boken lär de ut si­na bäs­ta knep om hur ve­den, el­den, rö­ken, tem­pe­ra­tu­ren, köt­tet och smo­kern på­ver­kar varand­ra. Han de­lar även med sig av si­na re­cept på rubs, så­ser och go­da till­be­hör. Frank­lin Bar­becue, Natur & Kultur 213 si­dor, cirka­pris: 227 kro­nor Låt dig inspireras av Ma­ria Ös­terå­ker och hen­nes fa­milj i de­ras själv­hus­hål­lan­de var­dag på en li­ten gård i Ös­ter­bot­ten. Ma­ria må­lar upp en re­a­lis­tisk bild över vad som är vik­tigt att tän­ka på, hur man pri­o­ri­te­rar och vad som ger re­sul­tat. Tänk på di­na för­ut­sätt­ning­ar – bor du på en gård kanske du kan be­re­da en re­jäl bit mark för od­ling och djur­håll­ning, bor du i stan kan du bör­ja små­ska­ligt med grodd­ning, vat­ten­od­ling i fönst­ret och till­verk­ning av eg­na, mil­jö­vän­li­ga hus­hålls­pro­duk­ter. Själv­hus­håll­ning i prak­ti­ken, Norsted­ts 256 si­dor, cirka­pris: 243 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.