16 steg mot en vackrare träd­gård

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Lär dig att tän­ka och se som en träd­gårds­ar­ki­tekt! I den här boken be­sva­rar för­fat­tar­na Ka­rin Jan­rik och Viveka Ljung­ström de frå­gor som man bör stäl­la sig in­nan man sät­ter igång att grä­va, byg­ga och plan­te­ra i träd­går­den. De går ige­nom oli­ka sti­lar, fär­ger och väx­ter, ma­te­ri­al och för­be­re­del­ser. I boken finns kon­kre­ta ex­em­pel på hur man ska få en väl­kom­nan­de en­tré el­ler vad man ska gö­ra med det där mör­ka, fuk­ti­ga hör­net av träd­går­den som man tap­pat hop­pet om. Träd­gårds­form, Norsted­ts, 288 si­dor cirka­pris: 276 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.