KORSORDSVINST

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Lös vårt kors­ord så har du chan­sen att vin­na boken ”Ti­nas som­mar” av Ti­na Nord­ström. Vi drar tre vin­na­re. Vär­det på boken är cir­ka 185 kro­nor.

Mejla sva­ret till­sam­mans med namn, adress och te­le­fon­num­mer till: tav­ling@ hem­lju­va­hem.in­fo in­nan den 16 ok­to­ber 2015, al­ter­na­tivt skic­ka ett vy­kort till Hem lju­va Hem träd­gård, Box 30210, 104 25 Stock­holm. Märk mej­let el­ler vy­kor­tet med Träd­gårds­kryss 3-15. Den rät­ta lös­ning­en pre­sen­te­ras i nr 4-2015.

Ge­nom att del­ta i täv­ling­en sam­tyc­ker du till täv­lings­vill­ko­ren spe­ci­fi­ce­ra­de i bör­jan av tid­ning­en. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.